image
image
image
image
image
image
image
image

49/2018. (III. 9.) OEVB1 határozat Új Magyar Front Mozgalom Párt bírság

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

49/2018. számú határozata

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága PÖLÖSKEI TIBOR az ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő

határozatot:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága megállapítja, hogy az ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. országgyűlési egyéni választókerületében 2018. 04. 08. napjára kitűzött választás eljárása során 1 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben.

Fent megállapított jogszabálysértés miatt GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT jelölő szervezetet 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságazonosító számot: V182083774. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelöl szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.; e-mail: valasztas@gyor-ph.hu, fax: 96/500-160). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Indokolás I.

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. országgyűlési egyéni választókerületében 2018. 04. 08. napjára kitűzött választás eljárása során az ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT jelölő szervezet az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) által előírt A1 jelű formanyomtatványon 100 darab ajánlóívet igényelt PÖLÖSKEI TIBOR jelölt számára a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától.

 

 

Az ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.

Az ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018. 03. 05. 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére.

 

 

II.

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelöl szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.”

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.”

Fentiek alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a KIM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2018. 03. 09.

 

Flórián Tamás

a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke