image
image
image
image
image
image
image
image

52/2018. (III. 28.) OEVB1 határozat szavazókör kijelölése

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

52/2018. (III.28.) számú határozata

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2018. március 28. napján tartott ülésén - a külképviseleten leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazókör szavazatszámláló bizottságának kijelölése tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése alapján a külképviseleten leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására a Révai Miklós Gimnáziumban (Győr, Jókai u. 21.) található 9. számú szavazókört jelöli ki.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-150), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

 

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazást megelőző 8. napig köteles kijelölni a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságot, melynek az országgyűlési egyéni választókerület székhely településén kell működnie, és amely nem lehet azon szavazókör szavazatszámláló bizottsága, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok szavaznak.

 

Ennek megfelelően a 9. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága került kijelölésre. A kijelölésnél fontos szempont volt a Választási Iroda székhelyének földrajzi közelsége, a választási iroda közlekedési, technikai és egyéb feltételek, illetve a szavazókörbe tartozó választópolgárok viszonylag alacsony száma.

 

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 292. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223-224. §-ain, 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Győr, 2018. március 28.

 

 

Flórián Tamás

a Választási Bizottság elnöke