image
image
image
image
image
image
image
image

Álláspályázat

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Jogi és Önkormányzati Osztály Önkormányzati Csoport

nemzetiségi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege:

A kinevezés határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, heti 20 órás részmunkaidőben, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2017. (III. 30.) Ök. rendeletében foglaltak az irányadók.

A munkavégzés helye:

9021 Győr, Liszt F. u. 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

27. Titkársági feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

 

-          Házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.

-          Beérkező számlák ellenőrzése, utalásra való előkészítése.

-          Közfoglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal.

-          A Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseivel kapcsolatosan meghívók, előterjesztések előkészítése, testületi üléseken való részvétel.

-          A testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítése, közreműködés a döntések végrehajtásában.

-          A testületi ülésekhez és a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó napi határidős feladatok ellátása, hivatalos levelezés előkészítése, postázási, sokszorosítási, nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátása.

-          Közreműködés a Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek szervezésében.

-          A Nemzetiségi Önkormányzatot érintő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok összeállításában és továbbításában. A nyertes pályázatok alapján megvalósítható feladatok előkészítése, lebonyolítása, az elszámolási kötelezettség teljesítése.

Feltételek:

 • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság,
 • felsőoktatásban szerzett szakképzetség, vagy középiskolai végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, Powerpoint) ismeret, illetve gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, vagy pénzügyi-gazdasági területen szerzett gyakorlat,
 • közszolgálati felsőfokú szakképzettség, illetve felsőfokú vagy középiskolai gazdasági végzettség, vagy gazdaságtudományi szakképzettség.

Személyiségre vonatkozó elvárások:

 • logikus gondolkodásmód,
 • magas szintű önállóság,
 • felelősségvállalás, megbízhatóság, precizitás,
 • jó kommunikációs és fogalmazási készség,
 • kiemelkedő problémamegoldó készség.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.), vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,
  • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
  • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 20.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Csele Balázs osztályvezető részére a munkaugyiosztaly@gyor-ph.hu email címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni az MK/451/2018. nyilvántartási számot és a munkakört. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Hellenpárt Györgyné nyújt a 96/500-101-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítünk a pályázat eredményéről. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

 

Adatvédelmi rendelkezés:

 

A pályázatot benyújtó természetes személy személyes adatait a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a pályázó személy hozzájárulása alapján kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.gyor.hu honlapon az Adatvédelem menüpontban.