image
image
image
image
image
image
image
image

5/2018. (II. 26.) OEVB 1 határozat kifogás elutasítása

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 5/2018. (II. 26.) HATÁROZATA

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2018. február hó 26. napján tartott ülésén – a Momentum Mozgalom Párt (székhelye: 1077 Budapest, Rózsa u. 22., nyilv.tart.száma: 01-02-0016512, képv.: Fekete-Győr András, elnök, személyi azonosítója: ................., email: jog@momentum.hu) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

 

Indokolás:

 

A kifogástevő 2018. február 23. napján 17.01 perckor kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208.§ valamint 297.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjának, valamint a 144. § (7) bekezdésének megsértése miatt. A Bizottság elnöke a körzetleíró lista alapján megállapította, hogy a kifogástevő által sérelmezett magatartások megvalósulási helye minden esetben Győr-Moson-Sopron megye 01. számú egyéni választókerületének területe, ezáltal a kifogás elbírálására Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága nem rendelkezik illetékességgel, így döntött a kifogás áttételéről a Győr-Moson-Sopron megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.

 

A Momentum Mozgalom Párt, mint érintett jelölő szervezet kifogástevő kifogásában előadta, a Párt aktivistái 2018. 02. 17-én 19.00 és 2018. 02.18-án 06.00 között Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi jelöltjét népszerűsítő választási plakátot helyeztek el Győr több pontján. Kifogástevő előadta, hogy 2018. február 20. napján 15.10 perckor a Momentum Mozgalom párt aktivistája arra lett figyelmes, hogy Győr több pontján Győr-Moson-Sopron megye 02. számú egyéni választókerületének területén,

a)      a Baross Gábor utca 32. szám alatti Belga söröző előtt,

b)      a Déryné u. 35. szám előtt

c)      a Kandó Kálmán u. 2. szám előtt, valamint

d)     a Váci Mihály u. 9/A. és a 83/A szám előtt található villanyoszlopokra kihelyezett,

a Momentum Győr 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi jelöltjét népszerűsítő  választási plakátra ismeretlen személyek az Együtt jelöltjét, Varga Márkot népszerűsítő  választási plakátot helyeztek el oly módon, hogy az fedi a Momentum korábban kihelyezett plakátjait.

A kifogástevő megítélése szerint a plakát ilyen módon történő kihelyezése sérti a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt tilalmat. A Momentum jelöltjét népszerűsítő, jogsértően letakart, illetve az azt takaró, az Együtt jelöltjét népszerűsítő plakátról készült fényképeket a kifogástevő a kifogásához csatolta. A kifogástevő utalt rá, hogy a jogsértő plakát kihelyezésével Ve. 209. § (2) bekezdés szerinti folyamatosan fennálló jogsértés valósul meg, így álláspontja szerint az elkövetés időpontja a kifogástétel lehetőségének véghatárideje szempontjából nem bír jelentőséggel. Véleménye szerint a sérelmezett állapot a fényképfelvételek készítésének időpontjában fennállt, így a jogorvoslatra nyitva álló határidőt a felülragasztás elkövetésének időpontjára tekintet nélkül megtartottnak kell tekinteni. A sérelmezett állapot a fényképfelvételek elkészítésének időpontjában, 2018. február 20-án 15 óra 10 perc körül, amely a képernyőfotóként csatolt, a fényképek tulajdonságaira vonatkozó metaadatokkal is bizonyítható, fennállt így a jogorvoslatra nyitva álló határidőt a felülragasztás - a kifogástevő által ismeretlen - időpontjára tekintet nélkül megtartottnak kell tekinteni.

 

A kifogás mellékletét képezi továbbá a felülragasztást észlelő, a Momentum Mozgalom Párt győri aktivistájának, Rehó Tibornak a nyilatkozata is. A nyilatkozat szintén nem tartalmazta a felülragasztás időpontját.

 

 

A kifogástevő a fentiek alapján kérte a választási bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) a) és b) pontjai szerint a jogsértés tényét állapítsa meg, valamint tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a fényképfelvételekkel a kifogástevő bizonyította, hogy a plakát elhelyezésével – de nem a plakát folyamatos fent létével – jogsértés történt. A jogsértő magatartás a plakátok ki- vagy felülragasztásával – a Ve. 144. § (7) bekezdése szerinti fogalomhasználat szerint plakátelhelyezéssel, azaz valamilyen aktív magatartással – valósult meg, amelynek időpontja azonban a kifogásban nem nyert bizonyítást. Erre tekintettel a kifogás határidőben történő benyújtása nem bizonyított. A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást, a Választási Bizottság bizonyítási eljárást nem folytathat le. A csatolt fényképfelvételek és nyilatkozat pedig csak azt bizonyítják, hogy a nyilatkozattevő mikor szerzett a jogsértésről tudomást, de a jogsértés időpontjának bizonyítására nem alkalmasak. Így a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell elutasítani.

III.

 

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 297.§ (1) bekezdés b) pontja alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2018. február 26.

 

 

Flórián Tamás

elnök