image
image
image
image
image
image
image
image

9/2018. (III. 1.) OEVB 1 határozat kifogás helytadás

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 9/2018. (III. 1.) HATÁROZATA

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2018. március hó 1. napján tartott ülésén – ...................... (személyi azonosító: .......................; lakcím: ..........................; értesítési cím: .......................; tel.: .........................1; e-mail: ................) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fsz. 5., képv.: Dr. Szél Bernadett) jelölő szervezet, vagy annak érdekében más személy a választási kampányra irányadó szabályt megsértett, ezért eltiltja a további jogszabálysértéstől, és a jelölő szervezettel szemben a választási kampány szabályainak megsértése miatt 100.000,- Ft összegű bírságot szab ki.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A kifogástevő 2018. február 26. napján 11.19 perckor kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (5) bekezdésének, valamint a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 30/A. § (1) bekezdésének megsértése miatt.

 

A kifogástevő kifogásában előadta, hogy 2018. február 24-én (szombaton) 16:20-kor Győr-Újváros területén friss, a közvilágítási kandelábereken jogszabályellenes módon elhelyezett, választási LMP-s, Szél Bernadettet ábrázoló plakátokat fedezett fel. Az ügyei intézését követően ugyanezen az útszakaszon visszafelé közlekedve, 16:39-kor felvételt készített, melyen az LMP (Lehet Más a Politika) aktivistái éppen a győri Kossuth Lajos utca – Erkel Ferenc utca kereszteződésében helyezték el plakátjaikat a forgalomirányító közlekedési lámpán, előtte pedig minden közvilágítási kandeláberen.

 

Kifogástevő előadta, hogy Győr városában a választási plakát kizárólag választási hirdető-berendezésen helyezhető el. A Ve. felhatalmazásán született önkormányzati rendelet alapján, így forgalomirányító közlekedési lámpán, valamint közvilágítási kandeláberen választási plakát nem helyezhető el.

 

A kifogástevő kifogásához teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot csatolt, melyben............... szám alatti lakos kijelenti, hogy 2018. február 24-én (szombaton) 14 óra 30 perckor a győri Kossuth Lajos utcán haladt végig a belváros irányába, a Rába Kettős hídon keresztül. A villanyoszlopokon és a rendőrlámpán ezen időpontban plakátok még nem voltak láthatóak. Az LMP plakátjait kizárólag este, munkába menet vette észre.

 

A kifogás mellékletét képezi továbbá videó és kép dokumentáció is, CD-n mellékelve.

 

A kifogástevő fentiek alapján kérte a Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, valamint szabjon ki bírságot, továbbá a Ve. 43. § (3) bekezdése alapján kérte a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

A felvételek alapján megállapítható, hogy az elkövetés tárgya plakát volt. Plakát alatt a Ve. 144. § (1) bekezdése alapján a választási falragaszt, feliratot, szórólapot, vetített képet, emblémát (mérettől és hordozóanyagtól függetlenül) kell érteni.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a nyilatkozattal, valamint a  videó- és fényképfelvételekkel a kifogástevő bizonyította, hogy a plakát elhelyezésével jogsértés történt. A kifogás benyújtására nyitva álló háromnapos határidő megtartása is igazolásra került a teljes bizonyító erejű nyilatkozattal. Abból a tényből pedig, hogy egy plakát formailag és tartalmilag egy adott jelölthöz, illetve jelölőszervezethez köthető, illetve a plakát kihelyezése egy adott jelölt, vagy jelölőszervezet érdekében történt, vélelmezhető, hogy az érintett jelölt, vagy jelölő szervezet követte el a jogszabálysértést.

 

A Ve. 144. § (5) bekezdése alapján közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közterület-használati rendelet) a 30/A. § (1) bekezdésében ezt megtiltotta.  Győr városában választási plakát kizárólag az Önkormányzat által kihelyezett választási hirdető-berendezésen helyezhető el.  A közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet egészítette ki a Közterület-használati rendeletet a hivatkozott 30/A. §-sal, mely módosító rendelet felhatalmazó része tartalmazza a Ve.-re való hivatkozást.

A választási kampányra vonatkozó szabályok zárt rendszert alkotnak, így csak azon szabályok vehetők figyelembe, melyek választásra irányadó jogszabályban fordulnak elő, azaz a Ve. és a Ve. felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályokban (Kúria Kvk.III.37.183/2014/10. számú végzése).

 

A Ve. 218. §-a szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, (többek között) megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, valamint a választási kampány szabályainak megsértése esetén bírságot is kiszabhat.

A választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege nem természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének (138.000,-Ft) tizenötszöröse, azaz Kettőmillió-hetvenezer forint.

A választási bizottság úgy ítélte meg, hogy a plakátok forgalomirányító közlekedési lámpán és közvilágítási kandeláberen történő elhelyezése mindenképpen szándékos jogszabályszegésnek minősül, és azok többszöri megvalósítása is súlyosító körülmény. Az önkormányzati rendelet környezetvédelmi okból tiltotta meg a választási hirdető-berendezésen kívüli plakátolást a választási kampányidőszakban. Ezek méltányolandó érdekek. A forgalomirányító közlekedési lámpán és közvilágítási kandeláberen elhelyezett plakátok eltávolítása nehézkes és egyben költséges is.

A választási bizottság a fentieket mérlegelve úgy határozott, hogy csak figyelmeztető jellegű bírságot szab ki, tekintettel arra, hogy jelen esetben az ismétlődő jelleg nem állapítható meg.

 

A bírság, ha azt a kötelezett az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem fizette meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A Ve. 43. § (3) bekezdése biztosítja azt a lehetőséget, hogy a választási bizottság a kérelmező részére - kérésére - a szóbeli nyilatkozhasson. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt. A szóbeli nyilatkozattételt azonban a bizottság nem tartotta szükségesnek, tekintettel arra, hogy kifogástevő elegendő bizonyítékot szolgáltatott.

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 297.§ (1) bekezdés b) pontja alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 219. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2018. március 1.

 

 

Flórián Tamás

elnök