image
image
image
image
image
image
image
image

Városképi Pályázat 2017

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Városstratégiai Bizottságának

pályázati felhívása

 

A városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló 10/1997. (IV. 1.) Ök rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi, a gyárvárosi és az újvárosi műemléki területi védelem alatt álló területen lévő épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keretből a Városstratégiai Bizottság vagy a Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés önkormányzati támogatást adhat.

 

2017. évben a költségvetési keret 45.000.000,- Ft.

 

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti értékek felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó épületrészek felújítása, helyreállítása. A támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést követően kapja meg.

Elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a műszaki átadás – átvétel 2017. január 1-e után történt és a számla is ezután került kiállításra.

A pályázatot (támogatási kérelmet) a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán beszerezhető, illetve a város honlapjáról letölthető formanyomtatványok kitöltésével kell benyújtani.

 

A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:

 

A pályázati adatlapok, formanyomtatványok 1 példányban kitöltve (támogatási kérelem, adatlap, 1., 2., 3., 4. számú mellékletek)

 

Jogerős, végrehajtható építési engedély + egy példány engedélyezett terv, műszaki leírás, árazatlan tervezői költségvetés

Amennyiben az épület településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység: a bejelentési eljárási tervdokumentáció és a bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás

(a tervezett munka építési engedélyhez kötöttségét előzetesen egyeztetni kell a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályával vagy a Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával)

Legalább 3 különböző vállalkozótól kapott a megvalósítást szolgáló azonos műszaki tartalomra vonatkozó, részletezett, tételes költségvetés

(A vállalkozási szerződés kizárólag olyan vállalkozóval köthető, aki a pályázathoz árajánlatot készített és benyújtásra került!)

Az ingatlanról egy példány 9o napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat

 

Fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról

Társasház esetén az általános feltételeken túl szükséges lakóközösségi közgyűlési döntés arról, hogy a pályázaton részt kívánnak venni és a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni

b) Közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl szükséges tulajdonosi nyilatkozat(ok) arról, hogy a pályázaton részt kívánnak venni és a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni.

 

Lakóközösségi közgyűlési döntés vagy magánszemély/jogi személy esetén nyilatkozat a vállalt önrész mértékéről

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26. (péntek) 12.00 óra

A pályázatok lefűzve, zárt borítékban kell benyújtani akár postai úton küldik, akár személyesen adják be. A borítékra kérjük ráírni:

„Városképi pályázat 2017”

Hiánypótlás: Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 5 napon belül a pályázót a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán.

 

A pályázat elbírálására 2017. június 30-ig sor kerül.

 

A pályázókat a bírálat megtörténte után a Városstratégiai Bizottság 15 napon belül írásban értesíti.

Pályázati elszámolás:

 

A pályázat elszámolásának határideje: 2017. december 30.

 

A kivitelezés megvalósulását követő elszámolásnak mellékletként tartalmaznia kell:

 

  1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolata (A vállalkozási szerződés kizárólag olyan vállalkozóval köthető, aki a pályázathoz árajánlatot készített és benyújtásra került!)
  2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő költségvetés után attól eltérő, új költségvetés készült, annak csatolása
  3. a támogatott pályázó és az általa igénybe vett kivitelező(k) közötti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve(i)
  4. számlamásolatok
  5. beszámoló és fotódokumentáció

 

A számla kizárólag a szerződésben szereplő, támogatott munka elvégzéséhez szükséges építési anyagokról és annak kivitelezéséhez kapcsolódó munkadíjról szólhat. (a pályázatban benyújtott és elfogadott kivitelezési munka csökkentett műszaki tartalommal nem végezhető!)

 

 

Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a részére átadott pénzeszközt nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét - az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett - a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalja.

 

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás, a helyi védelem alatt álló épületek listájáról információ adása, a pályázat leadása, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán (9021 Győr, Városház tér 1. II. emelet 232. számú iroda) történik.

 

 

Győr, 2017. március 09.

Dr. Sík Sándor

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Városstratégiai Bizottság Elnöke

 

Csatolás: