Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

10/2018. (III. 1.) OEVB 1 határozat kifogás helytadás

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 10/2018. (III. 1.) HATÁROZATA

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2018. március hó 1. napján tartott ülésén –  ........ (személyi azonosító: ............; lakcím: ...............; értesítési cím: 9.............; tel.: ...........; e-mail: ....................) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogásnak abban a részben helyt ad, hogy megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fsz. 5., képv.: Dr. Szél Bernadett) a választási kampányra irányadó szabályt megsértette, és a jelölő szervezetet eltiltja a további jogszabálysértéstől, a bírság kiszabását azonban mellőzi.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

 

Indokolás:

 

A kifogástevő 2018. február 26. napján 11:19 perckor kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt jogszabálysértés miatt.

 

A kifogástevő 2018. február 25-én 16:14 és 16:17 között észlelte, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye 1. számú egyéni választókerületének területén, az alábbi helyszíneken az önkormányzat által a választási hirdetmények és hirdetések céljából elhelyezett felületeken Simon Róbert Balázst, a FIDESZ-KDNP egyéni képviselőjelöltjét ábrázoló plakátokra ismeretlenek ráragasztották a Győr-Moson-Sopron Megye 2. számú egyéni választókerületében induló Takács András (LMP) plakátját.

A kifogástevő az alábbi helyszíneken fedezte fel a jogszabálysértést:

-          1. helyszín: Dr. Petz Lajos utca – Bartók Béla utcakereszteződése (körforgalomnál)

-          2. helyszín: Bartók Béla utca 45. előtt (buszmegállónál)

-          3. helyszín: Lehet utca 17-19. előtt

A jelen bejelentésben szereplő jogszabálysértés más, további helyszíneken is megvalósulhatott.

 

A kifogástevő hivatkozik a Ve. 144. § (7) bekezdésére, ami kimondja, hogy a „plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölő szervezet plakátját”. Álláspontja szerint egyértelműen megállapítható, hogy a FIDESZ-KDNP egyéni képviselőjelöltjét ábrázoló plakátok felülragasztása jogszabálysértő magatartás a Ve. 144. § (7) bekezdés alapján.

 

A jogszabálysértő plakátok a szombati napon még nem kerültek elhelyezésre, ezt több szemtanú is állítja. A kifogástevő előadta, hogy a bizonyítékként becsatolt képek Iphone telefonnal készültek, mely készülék GPS segítségével rögzíti a fénykép készítésének pontos helyét és idejét is. Ennek megfelelően mellékelte a bizonyítékokat. A jogszabálysértés 2018. február 24. 12:00 és 2018. február 25. 16:14 között történt.

 

A kifogás mellékletét képezik a helyszínen készült fényképfelvételek, valamint ............ tanú teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, miszerint 2018. február 24-én szombaton délelőtt a győri vásárcsarnokban járt. Ezt követően 12 óra előtt pár perccel elindult a Bartók Béla úti buszmegálló irányába, hogy hazainduljon. Időközben a nádor étterem felé tartott, hogy ott ebédeljen, Útközben megtekintette a választási plakátokat a a Bartók Béla úti buszmegállóban, a Lehel utca és a Hermann Ottó utca között és a Lehel utcában, köztük volt Simon Róbert Balázsé, a FIDESZ-KDNP jelöltjéé is. A plakátok sértetlenül, erősen fel voltak ragasztva a szürke táblákra.

 

A kifogástevő fentiek alapján kérte a Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, valamint szabjon ki bírságot, továbbá a Ve. 43. § (3) bekezdése alapján kérte a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

A felvételek alapján megállapítható, hogy az elkövetés tárgya plakát volt. Plakát alatt a Ve. 144. § (1) bekezdése alapján a választási falragaszt, feliratot, szórólapot, vetített képet, emblémát (mérettől és hordozóanyagtól függetlenül) kell érteni.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a videó- és fényképfelvételekkel a kifogástevő bizonyította, hogy a plakát elhelyezésével jogsértés történt. Kifogástevő - nyilatkozattal alátámasztva -a jogsértés bekövetkezésétől számított három napon nyújtotta be kifogását.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a Ve. 144. § (7) bekezdése, miszerint plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen, sérült, azáltal, hogy a Lehet Más a Politika jelölő szervezet érdekében a hivatkozott helyeken választási plakátokat elhelyezték.

A Ve. 218. §-a szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, (többek között) megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, valamint a választási kampány szabályainak megsértése esetén bírságot is kiszabhat.

A választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

Választási Bizottság úgy döntött, hogy jelen határozatában bírságot nem szab ki, azt a jogsértés súlya és területi kiterjedtsége nem indokolja, viszont a jövőben, ha ezen körülmények bekövetkeznek, vagy a cselekmény ismétlődő jellege azt indokolja, fennáll a bírság kiszabásának elvi lehetősége.

A Ve. 43. § (3) bekezdése biztosítja azt a lehetőséget, hogy a választási bizottság a kérelmező részére - kérésére - a szóbeli nyilatkozhasson. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt. A szóbeli nyilatkozattételt azonban a bizottság nem tartotta szükségesnek, tekintettel arra, hogy kifogástevő elegendő bizonyítékot szolgáltatott.

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 297.§ (1) bekezdés b) pontja alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2018. március 1.

 

 

Flórián Tamás

elnök