image
image
image
image
image
image
image
image

Lakossági tájékoztató

Az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi- és országos szintű jogszabályváltozásokról


A közigazgatásban zajló átfogó átalakítás jelentős változásokat hozott az építésügyi jogszabályok, és a hatósági jogalkalmazás területén. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása lehetőséget adott az önkormányzatoknak, hogy a korábbi joggyakorlattól eltérően immár közvetlen módon, a polgármester nevében eljárva közreműködhessenek az egyedi építési ügyek elbírálásában.

 

Az új településképi eljárások bizonyos szabályait a magasabb szintű jogszabályok (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.) tartalmazzák, a helyi rendeletben az alkalmazási körök és egyes működési és eljárási szabályok kerültek megállapításra.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése e tárgyban megalkotta a településkép védelméről és a Győri Tervtanácsról szóló 39/2012. (XII.19.) önkormányzati rendeletét, mely 2013. január 1-jétől hatályos.

 

A településképi véleményezési eljárás


Az új eljárás bevezetése lehetőséget ad a polgármester számára, hogy egyes külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről véleményt adjon, még az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását megelőzően. Véleményét az önkormányzat főépítészének vagy tervtanácsának álláspontjára alapozva fogalmazza meg.

 

Amennyiben a polgármester a tervezett építési tevékenység megvalósításának engedélyezését településképi véleményében nem javasolja, úgy az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja. A polgármester döntése ellen kizárólag az építésügyi hatósági határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

 

A kérelmező a kérelmét papíralapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított (ÉTDR) tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek - a külön jogszabályban meghatározott módon - hozzáférést biztosít.

 

A helyi rendelet részletesen szabályozza a véleményezésre kerülő tervek bírálati szempontjait, valamint kitér a benyújtandó tervdokumentáció kötelező tartalmi elemeire.

 

A polgármester 15 napos határidejű eljárásban ad véleményt, amennyiben a véleményadás határidejét nem tartja be, a véleménye engedélyezésre javasoltnak tekintendő.

 

A polgármesteri vélemény az építési engedélykérelemhez kötelezően csatolandó. A véleményezendő tervek körét az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A véleményezési eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes.

 

Településképi bejelentési eljárás


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településképi véleményezési eljáráson túl a településképi bejelentéséi eljárás jogintézményét is elfogadta és bevezette, amely alapján az önkormányzat rendeletében meghatározhatja azon építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek körét, amelyek településképi szempontból önkormányzati kontrollt igényelnek. Bejelentési eljárást kell lefolytatni fentiek mellett a reklámtartó építmény-elhelyezések és rendeltetésmód változtatások tekintetében is.

 

A településképi bejelentési eljárást az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. Az ügyfél által bejelentett tevékenység akkor kezdhető meg, ha a települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 8 napon belül nem tiltotta meg. A tudomásulvételről a bejelentőt igazolás megküldésével értesíti a polgármester, mely igazolás meghatározott időtartamra szól.

 

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi. A véleményezendő tevékenységek körét a 2. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

 

A bejelentési eljárás során 3000 Ft értékű általános eljárási illeték megfizetése szükséges.

 

Településképi kötelezési eljárás


Az önkormányzat településképi kötelezés formájában elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel járó, vagy építési tevékenységgel nem járó rendeltetésváltozás esetén a rendeltetésmódosítás megszüntetését, ha az nem felel meg a településrendezési eszközben foglaltaknak, és a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

 

A megváltozott jogszabályokat tartalmazó Kormányrendelet és Önkormányzati rendelet, továbbá a bejelentkezéshez szükséges adatlapok a www.gyor.hu honlapon elérhetők és letölthetők. A jogszabály-változásokkal és ügyintézéssel kapcsolatban a Győr Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályának Főépítészi Csoportja (Győr, Városház tér 1., telefon: 500-247) ad bővebb tájékoztatást.

 

1. sz. melléklet

 

Településképi véleményezési eljárás esetei

Főépítész álláspontja alapján:

a) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetén rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja 200 m2-t, de nem haladja meg az 1000 m2-t,

b) önálló reklámtartó építmény, melynek a mérete az építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység után meghaladja

ba) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

bb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,

c) helyi egyedi védelem alatt álló építmény szomszédságában lévő építmény esetében,

d) városképi területi védelem alá tartozó területen lévő építmény esetében, valamint

e) közterületen vagy közlekedési területen lévő építmény esetében.

 

Tervtanács álláspontja alapján:

a) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja az 1000 m2-t,

b) valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől és alapterülettől függetlenül, amely hasznos szintterülete meghaladja az 1000 m2-t,

c) helyi egyedi védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése esetében,

d) tömbtelek építménye esetében,

e) háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében, valamint

f) műemléki jelentőségű területen lévő építmény esetében.

 

2. sz. melléklet

 

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek:

 

Városképi területi védelem alá tartozó területen, valamint egyedi védelem alatt álló építmény vonatkozásában

 

1. az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

megváltoztatni,

átalakítani,

elbontani,

kicserélni,

megerősíteni vagy

változatlan formában újjáépíteni.

2. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

megváltoztatni,

átalakítani,

megbontani,

kicserélni,

megerősíteni vagy

újjáépíteni.

 

3. Utcai kerítés építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

4. Szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

megváltoztatni,

átalakítani,

elbontani,

kicserélni,

megerősíteni vagy

újjáépíteni.

5. Elektronikus hírközlési építmény:

műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy

az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg.

 

 

Lakó- és vegyes területfelhasználású övezetekben és a hozzájuk kapcsolódó közterületeken, zöldterületeken, valamint közúti közlekedési övezetekben

 

1. Meglévő – legalább 6 lakást magában foglaló - építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása

 

2. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg

 

3. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását

 

4. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m3 térfogatot, de nem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot

 

5. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg

a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

 

6. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

 

7. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

 

8. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése

 

9. A telek természetes terepszintjének - építési tevékenységgel összefüggő - 1,0 m, vagy annál kisebb mértékű végleges jellegű megváltoztatása, amennyiben az a közterülethez közvetlenül kapcsolódik.

 

10. A közterülethez közvetlenül kapcsolódó támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.

 

11. Telken belüli közmű pótló műtárgy építése

 

12. Utasváró fülke építése

 

13. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg

 

 

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött reklámelhelyezések:

-          műemléki jelentőségű területen és helyi területi védelem alá tartozó területen valamennyi hirdető- és reklám-berendezés esetén, valamint

-          a hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló helyi rendeletben meghatározott esetekben.

 

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött rendeltetés-változtatások:

azon építmények rendeltetésnek megváltoztatása esetében, amikor

-          az új rendeltetés parkoló igénye növekszik, vagy jelentősen megváltoztathatja az ingatlan gépkocsi forgalmát,

-          lakás rendeltetése változik, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításul, vagy

-          az új rendeltetés szerinti területhasználat telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé.

 

Csatolás: