Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

148/2014. (IX. 9.) számú határozat

Győr Megyei Jogú Város

Helyi Választási Bizottságának

148/2014. (IX. 9.) számú határozata

 

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB vagy Választási Bizottság) - a 2014. szeptember hó 9. napján tartott ülésén - a Demokratikus Koalíció (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.) jelölő szervezet kompenzációs listája nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, Győr településen a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

2014. szeptember 8. napján 15 óra 00 perckor - meghatalmazással eljárva - Glázer Tímea a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 19. számú melléklete szerinti L7 jelű formanyomtatvány és a 22. számú melléklete szerinti 16 darab SZ4 jelű formanyomtatvány benyújtásával a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet kompenzációs listáját bejelentette a Ve. 307/I. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 2014. szeptember 9-én 16.00 óra előtt, és kérte a lista nyilvántartásba vételét.

 

II.

 

A Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a kérelmező a listaállítás feltételeinek megfelel, hiszen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdésének megfelelően Győr település egyéni választókerületeinek több mint felében - azaz legalább 9 egyéni választókerületben - jelöltet állított. Benyújtotta a szükséges formanyomtatványokat, így a listaállítás a törvényes feltételeknek megfelelt. A lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

a) a jelölést elfogadja,

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.

A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg.

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.

A Választási Bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/I. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a 129. § (1)-(2) bekezdésén, a 307/I. § (1) és (3) bekezdésén, a 307/J. § (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdésén, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. szeptember hó 9. napján

 

 

 

Dr. Mester Ágnes

a HVB elnökhelyettese

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Jelölő szervezet

3.) HVI