Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

23/2014. (III. 04.) OEVB 2. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

23/2014. (III. 4.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. március hó 4. napján tartott ülésén - a Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezet ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő

 

h a t á r o z a t o t:

 

A Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezetet (székhely: 9913 Nagymizdó, Fő utca 89., képviselő: Hittig Gusztáv) 12.687.500,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint összegű bírsággal sújtja a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára - 10032000-00333616-00000000 - kell megfizetni.

 

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése szerint, ha a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet nem adja át a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2014. január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér 101.500,- Ft, melynek a fele 50.750,- Ft-ot tesz ki. Ajánlóívenként ekkora összegű bírságot kell kiszabni a mulasztó jelölő szervezettel szemben.

 

A Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezet 2014. március 3. napja 16 óra 00 percig 250 db ajánlóívet - az átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint - nem nyújtott be. A kiszabott bírság hiányzó ajánlóívenként 50.750,- Ft, amely 250 db esetén 12.687.500,- Ft-ot, azaz tizenkettőmillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forintot tesz ki.

A bírságot a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára - 10032000-00333616-00000000 - kell megfizetni. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését (Győr), valamint jelen határozat számát. A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A bírság meg nem fizetése esetén az adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, amit a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az adóhatóság hajt be.

 

A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 252. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 219. § (3) bekezdésén, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Győr, 2014. március hó 4. napján

 

 

 

Dr. Bácskai Csaba

OEVB elnök

 

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Jelölő szervezet

3.) OEVI