image
image
image
image
image
image
image
image

29/2014. (III.11.) 02. sz. OEVB határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

29/2014. (III. 11.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. március hó 11. napján tartott ülésén - az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében alkalmazandó szavazólapjának adattartalma jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében alkalmazandó szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győri Ítélőtáblához bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A bírósági felülvizsgálati kérelmet Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a határozat meghozatalát követő napon - legkésőbb 2014. március hó 12. napján 16 óra 00 percig - megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében a minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként kerül benyújtásra, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága és annak tagja.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás:

 

I.

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a jogszabályban megjelölt határidőig bejelentett jelöltként indulni szándékozó választópolgárok nyilvántartásba vétele vagy a nyilvántartásba vétel visszautasítása megtörtént a táblázat negyedik oszlopában rögzített határozatokkal, és a 21/2014. (III. 3.) számú határozattal a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a Választási Bizottság az alábbiak szerint meg is állapította, azzal, hogy a táblázat nem tartalmazza azon jelöltként indulni szándékozó választópolgárokat, akiknek a nyilvántartásba vételét a Választási Bizottság visszautasította:

Sorszám

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

Határozat szám

Jogerő

1.

Takács Krisztián

Jobbik Magyarországért Mozgalom

9/2014. (II. 27.) határozat – nyilvántartásba véve

Jogerős

2.

Tánczos Ádám Péter

Új Magyarország Párt

10/2014. (II. 27.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

3.

Kara Ákos

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

7/2014. (II. 21.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

4.

Takács András

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

14/2014. (III. 3.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

5.

Glázer Tímea

Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt

8/2014. (II. 24.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

6.

Jenei Ferenc

Lehet Más a Politika

13/2014. (III. 3.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

7.

Szenftner László

Seres Mária Szövetségesei

19/2014. (III. 3.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

8.

Jámbor Zoltán

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

12/2014. (III. 3.) határozat – nyilvántartásba vétel

Jogerős

 

II.

 

A jelöltek nyilvántartásba vételéhez benyújtásra kerültek az E1 jelű formanyomtatványok, melyek tartalmazzák a szavazólap összeállításához szükséges információkat, azaz a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a jelölő szervezet – közös jelölt esetén valamennyi jelölő szervezet – nevét, illetve a független jelölés tényét. Ezen adatok a szavazólap kötelező tartalmi elemei is egyben, amely adatok az esélyegyenlőség biztosítása érdekében nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerülnek a szavazólapon feltüntetésre. A Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorsolását 2014. március 3. napján a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő eltelte után elvégezte. A szavazólapon a jelöltek ebben a sorrendben szerepelnek.

A jelen határozat meghozatalát követően bekövetkező változások átvezetéséről a Választási Iroda gondoskodik, úgy, hogy a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

 

Mivel a Demokratikus Koalíció, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Lehet Más a Politika, a Magyar Liberális Párt, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Seres Mária Szövetségesei és a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezetek a szavazólap jóváhagyását megelőzően kérték, ezért az esetükben a szavazólap tartalmazza a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét, amit – közös jelölt esetén együttesen – húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 5. melléklete tartalmazza az országgyűlési képviselők választásán az egyéni szavazólap alap-adattartalmát. A szavazólapmintát a Nemzeti Választási Rendszer generálja. A szavazólap tartalmazza

a)      a „szavazólap” megjelölést,

b)      a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,

c)      a választás megnevezését,

d)      a szavazás napját,

e)      a választókerület megjelölését,

f)        annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,

g)      a jelölt sorszámát,

h)      a jelölt nevét,

i)        a szavazásra szolgáló kört,

j)        a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, valamint

k)      az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.

 

A fogyatékkal élő választópolgár választójoga gyakorlásának elősegítése érdekében országosan azonos kialakítással Braille-sablon kerül előállításra. Erre tekintettel a szavazásra szolgáló körök helyzete a szavazólapon rögzített, azok egymáshoz való viszonya nem változtatható, mert egyébként a fogyatékkal élő választópolgárok nem tudnák igénybe venni a szavazósablont.

 

A Választási Bizottság figyelemmel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 162. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 156. §-án, 158. §-án, 159. § (1) bekezdésén, 160-162. §-án, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 222-225. §-án és 240. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésen és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Győr, 2014. március hó 11. napján

 

 

Dr. Horváth Csaba

OEVB elnökhelyettes

 

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Jelöltek

3.) Jelölő szervezetek

4.) OEVI