Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

30/2014. (III. 28.) OEVB 2. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

30/2014. (III. 28.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2014. március hó 28. napján tartott ülésén – ……………………… (személyi azonosító: ………………………, telefon: ………………………, e‑mail: ………………………), ……………………… szám alatti lakos által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A kifogástevő 2014. március hó 25. napján, a valasztas@gyor-ph-hu e-mail címre, de a levél címzettjét nem tartalmazó kifogást nyújtott be.

 

A kifogástevő kifogásában előadta, hogy 2014. március 25-én kapta kézhez a szavazatszámláló bizottsági tagként történő delegálásának elutasításáról szóló határozatot. Kifogásolja, hogy a levél kézhezvételekor a jogorvoslati határidő már letelt. Másrészről azt feltételezi, hogy valamilyen elírás történt a delegálásnál, ezért megküldi az általa helyesnek ítélt, a delegáláshoz szükséges személyes adatokat, jóllehet a szavazatszámláló bizottságba tagot megbízni a jelölő szervezet jogosult, és nem a delegálni kívánt személy. A kifogástevő a fentiek alapján kérte, hogy a Választási Bizottság a „jelentkezését” fogadja el.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

2014. március 25-én érkezett ………………………, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által a 089. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságába delegálni kívánt személynek a kifogása. A kifogás nem jelöli meg kifejezetten a megtámadott határozatot, csak annak egyes tartalmi elemeiből arra lehet következtetni, hogy az a Helyi Választási Iroda delegálást elutasító 55/2014. (III. 21.) számú határozata ellen irányul.

A benyújtott kifogás azonban a törvényi határidőn túl érkezett, illetve nem tartalmazza a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott tartalmai elemeket.

A Helyi Választási Iroda fentebb hivatkozott határozatát 2014. március 21. napján hozta meg, mellyel szemben 2014. március 24. napja 16:00 óráig lehetett kifogással élni. Tekintettel arra, hogy a kifogás csak 2014. március 25. napján érkezett meg, az elkésett. A határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése szerint jogvesztő, így nincsen igazolásnak sem helye.

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A kifogástevő bizonyítékot nem csatolt, illetve arra nem hivatkozott. Arra sem utalt, hogy a delegálásról szóló bejelentésbe a választási irodában betekintett volna, azaz arról sem győződött meg, hogy valóban azért lett elutasítva a bejelentés, mert elírás történt benne. Ezt a kifogástevő a kifogásában csak „valószínűsítette”.

A kifogástevő a kifogásában nem jelölte meg azt a választásra irányadó jogszabályt, illetve a választás és a választási eljárás alapelvét – jóllehet az a Ve. alapján a kifogás kötelező tartalmi eleme –, amelyre hivatkozással a hivatkozott határozatott sérelmesnek ítéli.

 

A Választási Bizottság a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján, mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, illetve ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 210. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. március hó 28. napján

 

Dr. Bácskai Csaba

OEVB elnök

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Kifogástevő – ………………………

3.) Jelölő szervezet – Jobbik Magyarországért Mozgalom

4.) OEVI