Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

31/2014. (IV. 6.) OEVB 2. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

31/2014. (IV. 6.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2014. április hó 6. napján tartott ülésén – ………………. (személyi azonosító: ……………….; értesítési cím: ………………., telefon: ……………….; e-mail: ……………….) ………………. szám alatti lakos által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogást elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A kifogástevő 2014. április hó 6. napján 16 óra 15 perckor kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § megsértésére hivatkozással. Kifogásához 2 db fényképet csatolt, illetve indítványozta – ha a Választási Bizottság szükségesnek találja – ………………. (……………….) és ………………. (……………….) tanúk meghallgatását. Kérte továbbá személyes meghallgatását.

 

A kifogástevő kifogásában előadta, hogy Győr városban, a Konini út 2-4. szám alatti 72., 73. és 74. szavazókörök bejárata előtt, a 150 méteres relatív kampánytilalomban foglalt távolsági határon belül az utcai járdán – közterületen – kettő a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek közös jelöltjének, Fábián Györgynek a vezetéknevét tartalmazó „FÁBIÁN” felirat található.

 

A kifogástevő megítélése szerint ez alkalmas lehet a hirdető- és reklám-berendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 9/2005. (III. 25.) Ök rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 11. § (3) bekezdésében foglaltak megsértésére. Az előbbi szerint „nem helyezhető el hirdető- és reklámberendezés, valamint hirdetmény (…) járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben”. Az utóbbi pedig akként rendelkezik, hogy „tilos a KRESZ-ben, illetve a közúti jelzések szabványaiban nem említett közúti jelzések alkalmazása”. A kifogástevő kéri a Győr-Moson-Sopron Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 30/2014. (IV. 4.) számú határozatának figyelembevételét.

 

A kifogástevő a fentiek alapján kérte, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg a tényállást, tiltsa el a jogsértőt a jogszabálysértéstől és vele szemben szabjon ki bírságot.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

A kifogástevő a fényképekkel nem bizonyította, hogy jogszabálysértés történt volna az alábbiak miatt:

 

1. A „FÁBIÁN” felirat nem feltétlenül utal a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek közös jelöltjének, Fábián Györgynek a személyére, különös tekintettel arra, hogy az teljesen ésszerűtlennek tűnik, hiszen Fábián György a Győr Moson Sopron megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerület jelöltje.

 

2. A Ve. hivatkozott 143. §-a szerint „a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.” Az NVB 11/2014. iránymutatásának 1. pontja szerint a relatív kampánytilalom kizárólag az aktív kampánytevékenységre vonatkozik, a korábban már elhelyezett plakátokat nem kell eltávolítani, így azoknak a kint léte nem valósít meg jogszabálysértést. A választási plakát elhelyezése sérti csak a Ve. előírásait. A becsatolt fényképek nem bizonyítják a plakát aktív kihelyezését, kizárólag a kint létet dokumentálják, de annak időpontját sem hiteles módon, hiszen a fényképezőgép nem hitelesített, így a felvételen szereplő dátum nem rendelkezik megfelelő bizonyító erővel.

 

3. Mindezeken túl hivatkozással a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatára „a választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.” „A Ve. 144. § helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadók.” A választási szervek kizárólag az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, más jogszabályi előírást – így a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat (beleértve a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletet is) vagy a reklámtáblák elhelyezésére szolgáló előírásokat – nem alkalmazhatják. A hivatkozott önkormányzati rendelet szabályai nem felelnek meg a Ve. azon rendelkezésének, mely lehetővé teszi, hogy önkormányzat közgyűlése (képviselő-testülete) környezetvédelmi, illetve műemlékvédelmi célból a plakátok elhelyezése céljából rendeletet fogadjon el. A hivatkozott önkormányzati rendelkezés nem ilyen célból tiltja a járdán való plakátolást, és az nem is a Ve. felhatalmazásán alapul. A Kúria döntése köti a közigazgatási szerveket, míg a kifogástevő által hivatkozott OEVB határozat nem.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A Ve. 151. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetében írja elő a jogszabály a választási szervek részére a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos bizonyíték beszerzését, azonban ebben az esetben is törvényi kötelezettsége a kifogástevőnek a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszám vagy médiatartalom megjelölése. Tekintettel arra, hogy jelen kifogás nem a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelem, így a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogszabálysértés bizonyítékát a kifogástevőnek kifogásában kell benyújtania, ily módon a tanúk meghallgatását a Választási Bizottság mellőzi. Személyes meghallgatását indítványozta, mely jogával azonban nem élt.

 

A Választási Bizottság a Ve. 220. §-a alapján, mely szerint a kifogást el kell utasítani, ha annak nem ad helyt, a kifogás elutasításáról döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 208. §-a és 297. § (1) bekezdés b) pontja alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 220. §-án, 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. április hó 6. napján

 

 

Dr. Bácskai Csaba

OEVB elnök

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Kifogástevő – ……………….

3.) OEVI