Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

32/2014. (IV. 12.) 02. OEVB határozata

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

32/2014. (IV. 12.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2014. április hó 12. napján tartott ülésén – a Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (9021 Győr, Városház tér 1.) által előterjesztett, a Győr-Moson-Sopron megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzési jelentésének elfogadása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodának a Győr-Moson-Sopron megyei 02. számú egyéni választókerületbe tartozó, egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveinek ellenőrzéséről szóló jelentését elfogadja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

I.

 

Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda képviseletében annak vezetője a 2014. április hó 12. napján tartott bizottsági ülésen jelentést terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerületbe tartozó, egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzésének eredményéről, melynek igazolásául csatolta az informatikai rendszerből kinyomtatásra került, az ellenőrzés eredményét tartalmazó dokumentációt (85 db). Előadta továbbá, hogy amennyiben a Választási Bizottság szükségesnek találja, azt a Nemzeti Választási Rendszerben meg is tekintheti.

 

Az OEVI vezetője jelentésében előadta, hogy Győr település 02. számú országgyűlési egyéni választókerületébe tartozó, az 53. számú szavazókör kivételével valamennyi – 31 db – szavazóköri jegyzőkönyv tételes ellenőrzése még a szavazás napján, illetve másnap – 2014. április 6-án és 7-én – megtörtént. Az 53. számú szavazókör volt a 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben a külképviseleten és az átjelentkezéssel leadott szavaztok megszámlálására kijelölt, mely esetében a szavazóköri eredmény rögzítésére és ellenőrzésére 2014. április 12-én került sor. Ennek indoka, hogy a Nemzeti Választási Iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnában lévő lezárt borítékokat, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat 2014. április 12-én adta át a győri OEVI-nek. Ezt követően történhetett meg a kijelölt szavazókörben a szavazatok megszámlálása, a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállítása, informatikai rendszerben történő rögzítése és ellenőrzése.

 

Ennek megfelelően Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodája a 02. számú országgyűlési egyéni választókerületbe tartozó, Győr településen található 32 szavazókör egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveit rögzítette és ellenőrizte.

 

A helyi választási irodák még a szavazás napján továbbították Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodája felé a rendkívüli jegyzőkönyveken és az átjelentkezett választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékain túl a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, így azok ellenőrzése határidőben megtörténhetett. A győri szavazóköri jegyzőkönyveken túl 33 település 53 egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveit ellenőrizte az OEVI a helyi választási iroda rögzítését és az OEVI-hez történt továbbítást követően.

 

A Nemzeti Választási Rendszerben történt rögzítés, illetve ellenőrzés során tartalmi-számszaki hibát az OEVI nem észlelt, illetve az javításra került. Valamennyi egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv tekintetében „A jegyzőkönyv hibátlan” visszajelzést kapta az OEVI.

 

Az OEVI vezetője a fentiek alapján kérte, hogy a Választási Bizottság fogadja el a Győr-Moson-Sopron megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerületbe tartozó, egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvekről szóló jelentését.

 

II.

 

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi választási iroda „a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál).” Amennyiben a HVI azt észleli, hogy a szavazóköri jegyzőkönyv hibásan vagy hiányosan lett kitöltve, erre felhívja a szavazatszámláló bizottság figyelmét. Miután a szavazatszámláló bizottság a hibát kijavította, a helyi választási iroda intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv első példányát a helyi választási iroda az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához továbbítja, melynek legkésőbbi időpontja a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – nap 11.00 óra.

 

A Ve. 292. § (3) bekezdése szerint az OEVI vezetője legkésőbb a magyarországi szavazást követő hatodik napon a külképviseleten és az átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének átadja a szavazatokat tartalmazó urnákat, illetve az NVI-től átvett borítékokat tartalmazó csomagokat. A szavazatokat haladéktalanul megszámlálja. Ennek eredményéről pedig kiállítja a szavazóköri jegyzőkönyveket.

 

A hivatkozott KIM rendelet 22. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata a rögzítést követően tételesen ellenőrizni az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát. A számszaki ellenőrzés eredményéről pedig jelentést kell tennie az OEVB-nek.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményéről szóló dokumentumok, illetve az OEVI vezetőjének jelentésének figyelembevétel hozta meg döntését.

 

A Választási Bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a KIM rendelet 22. § (1) bekezdés c) alpontja alapozta meg.

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a KIM rendelet 11. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Győr, 2014. április hó 12. napján

 

 

Dr. Bácskai Csaba

OEVB elnöke

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) OEVI