image
image
image
image
image
image
image
image

44/2014. (III. 04.) OEVB 1. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

44/2014. (III. 4.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. március hó 4. napján tartott ülésén - ………………….. (személyi azonosító: …………………..; értesítési cím: ………………….. telefon …………………..; fax: …………………..; email: …………………..), ………………….. szám alatti lakosnak (a továbbiakban: beadványozó) az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához személyesen benyújtott kifogása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (6) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3b) bekezdése megsértésre került azáltal, hogy ismeretlen személy Győrben, a Botond utcában a Győr-szigeti (Szent Rókus és Sebestyén) templom oldalán (GPS koordináta: 47.68.7118, 17.622694), a közút mellett, egy közterületen lévő, közvilágítási oszlop mindkét oldalára kiragasztotta a Jobbik választási plakátjait.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 07-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A beadványozó 2014. március hó 4. napján kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdésének megsértésére hivatkozással. Kifogásához csatolt 2 db teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, valamint egy fényképet tartalmazó cd-t.

 

A beadványozó kifogásában előadta, hogy 2014. március 2. napján Győr-Moson-Sopron megye 01. sz. Egyéni Választókerületének területén, Győr városában, a Botond utcában a Győr-szigeti (Szent Rókus és Sebestyén) templom oldalán (GPS koordináta: 47.68.7118, 17.622694), a közút mellett, egy közterületen lévő, közvilágítási oszlop mindkét oldalára ismeretlen személy kiragasztotta a Jobbik választási plakátjait. A plakátokon Győr-Moson-Sopron Megye 01. sz. egyéni választókerületben induló Fodor Roland Jobbik képviselőjelölt fényképe és választási szlogenek kerültek feltüntetésre.

 

A beadványozó megítélése szerint a Jobbik plakátjainak közvilágítási oszlopon történő elhelyezése alkalmas lehet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3b) bekezdése megsértésére. Álláspontja a Kkt. végrehajtási rendelete, a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. §-a értelmében a Kkt. reklám célú berendezés fogalma alatt érteni kell egyebek mellett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. paragrafusa szerinti plakátot is.

 

A beadványozó a fentiek alapján kérte, hogy a választási bizottság a kifogásnak adjon helyt, és a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől és szabjon ki bírságot.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A tanúvallomásokkal a beadványozó bizonyította a jogsértés megtörténtét és 2014. március 2. napjáni fennállását. Tekintettel arra, hogy a Ve. 209. § (2) bekezdése szerint „Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.”, a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti 3 napos határidőt megtartottnak kell tekinteni.

A beadványozó tanúvallomásokkal és a csatolt fényképpel bizonyította, hogy jogszabálysértés történt azáltal, hogy a Jobbik képviselőjelöltjének, Fodor Rolandnak a plakátja közúton közvilágítási oszlopon helyezkedik el.

A benyújtott bizonyítékok nem alkalmasak a jogsértő személyének megállapítására. A jogsértő ismeretlenségére maga a beadványozó is hivatkozik, amikor „ismeretlen személyként” határozza meg a plakátok elhelyezőjét. Emiatt nem lehet a jogsértőt eltiltani a további jogszabálysértéstől, illetve bírság kiszabása sem lehetséges, mivel nem ismert, kivel szemben lehetne vagy kellene bírságot kiszabni.

 

A beadványozó kérte, hogy tanúként hallgassa meg a Választási Bizottság a csatolt 2 nyilatkozatot tevő személyt, amennyiben azt szükségesnek tartja. tekintettel arra, hogy a 2 nyilatkozat tanúvallomásként figyelembe vehető, és a Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a bizonyítékokat, így tanúk meghallgatására nincs lehetőség, illetve szükség.

 

A Választási Bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

A Választási Bizottság a fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül a következő jogszabályhelyekre alapozva hozta meg döntését:

 

A Kkt. 12. § (3b) bekezdése szerint „Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.”

A kormányrendelet 1. §-a értelmében „E rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés (a továbbiakban: reklám célú berendezés): minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ideértve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti plakátot is.” A 3. § (2) bekezdése a) pontja értelmében „Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés időpontjától függetlenül, amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz viszonyított helyzetére,”

A Ve. a plakátokkal kapcsolatban a következő releváns rendelkezéseket tartalmazza:

„144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.”

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 210. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. március hó 4. napján

 

 

 

Dr. Darnói Norbert

OEVB elnökhelyettes

 

A határozatot kapják:

 

1.) Irattár

2.) beadványozó – …………………..

3.) OEVI