Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

44/2018. (III. 9.) OEVB 1 határozat Demokratikus Néppárt bírság

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

44/2018. számú határozata

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága BELÁK JÁNOSNÉ a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő

határozatot:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08. napjára kitűzött választás eljárása során 1 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben.

Fent megállapított jogszabálysértés miatt GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt jelölő szervezetet 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságazonosító számot: V182087353. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelöl szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.; e-mail: valasztas@gyor-ph.hu, fax: 96/500-160). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Indokolás I.

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. országgyűlési egyéni választókerületében 2018.04.08. napjára kitűzött választás eljárása során a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) által előírt A1 jelű formanyomtatványon 100 darab ajánlóívet igényelt BELÁK JÁNOSNÉ jelölt számára a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától.

 

 

A Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.

A Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.03.05. 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda részére.

II.

A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelöl szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.”

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, 243. §-a szerint „Az országgyűlési képviselők választásán e törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján „Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.”

Fentiek alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 243. §-án, a 252 § (1) bekezdésén, a KIM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr,2018. 03. 09.

 

Flórián Tamás

a GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 01.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke