image
image
image
image
image
image
image
image

46/2014. (III. 06.) OEVB 1. határozat

Iktatószám: 16952-4/2014.

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

46/2014. (III. 6.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2014. március hó 6. napján tartott ülésén – ……………….. (személyi azonosító: ………………..; értesítési cím: ……………….. telefon ………………..; fax: ………………..; e‑mail: ………………..), ……………….. szám alatti lakos által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A kifogástevő 2014. március hó 4. napján kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdésének megsértésére hivatkozással. Kifogásához 2 db teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, valamint CD-n 4 db fényképet csatolt.

 

A kifogástevő kifogásában előadta, hogy 2014. március 2. napján, Győr-Moson-Sopron megye 01. számú egyéni választókerületének területén, Győr belvárosában, a Révai Miklós utcát és az Eszperantó utat összekötő, vasúti sínek alatti aluljáróban, az aluljáró falára ismeretlen személy vagy személyek kihelyezték a Jobbik választási plakátjait. A plakátokon Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú egyéni választókerületében induló Fodor Roland, Jobbik képviselőjelölt és a Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú egyéni választókerületében induló Takács Krisztián, Jobbik képviselőjelölt fényképei, választási gyűlés hirdetése és választási szlogenek kerültek feltüntetésre.

 

A kifogástevő megítélése szerint ez alkalmas lehet a Ve. 144. § (4) bekezdésének megsértésére, mely rögzíti, hogy épület falára plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. A kifogástevő álláspontja szerint vélelmezhető, hogy a választási plakátok elhelyezői nem rendelkeznek ilyen hozzájárulással.

 

A kifogástevő a fentiek alapján kérte, hogy a Választási Bizottság a kifogásnak adjon helyt, és a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől és szabjon ki bírságot.

 

II.

 

A Választási Bizottság a bizonyítékok hiányában tényállást nem tudott megállapítani, hiszen a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a plakátok elhelyezésével jogsértés történt-e. A kifogástevő is ezt csak vélelmezi. Úgyszintén nem bizonyított a – vélelmezett – jogsértés időpontja, és így a kifogás határidőben történő benyújtása sem.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A kifogástevő kérte, hogy tanúként hallgassa meg a Választási Bizottság a csatolt 2 nyilatkozatot tevő személyt, amennyiben azt szükségesnek tartja.

 

A Ve. 151. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetében írja elő a jogszabály a választási szervek részére a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos bizonyíték beszerzését, azonban ebben az esetben is törvényi kötelezettsége a kifogástevőnek a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszám vagy médiatartalom megjelölése. Tekintettel arra, hogy jelen kifogás nem a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelem, így a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogszabálysértés bizonyítékát a kifogástevőnek kifogásában kell benyújtania, azaz a nevezett tanúk meghallgatására sincs lehetőség. Úgyszintén a hozzájárulás hiányának bizonyítása is kifogástevőt terheli, melyet a kifogás benyújtásával egyidejűleg kellett volna megtennie.

 

A Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján, mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 210. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. március hó 6. napján

 

 

 

Dr. Darnói Norbert

OEVB elnökhelyettes

 

 

 

 

A határozatot kapják:

 

1.) Irattár

2.) Kifogástevő – ………………..

3.) OEVI