Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

47/2014. (III. 06.) OEVB 1. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

47/2014. (III. 6.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2014. március hó 6. napján tartott ülésén – ………………… (személyi azonosító: …………………; értesítési cím: …………………, telefon …………………; fax: e‑mail: …………………), ………………… szám alatti lakos által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A kifogástevő 2014. március hó 3. napján kifogást nyújtott be Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésének megsértésére hivatkozással. Kifogásához 3 db fényképet csatolt.

 

A kifogástevő kifogásában előadta, hogy 2014. március 3. napján, Győr-Moson-Sopron megye 01. számú egyéni választókerületének területén, Győr városban, a Czuczor Gergely utcában, valamint a Pálffy utcában lévő plakáttartó helyeken ismeretlen személy ráragasztotta a Jobbik választási plakátjait a Fábián Györgyöt ábrázoló plakátokra. A plakátokon Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú egyéni választókerületében induló Fodor Roland, Jobbik képviselőjelölt és a Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú egyéni választókerületében induló Takács Krisztián, Jobbik képviselőjelölt fényképei, továbbá Vona Gábort, a Jobbik elnökét ábrázoló plakátok kerültek elhelyezésre.

 

A kifogástevő megítélése szerint ez alkalmas lehet a Ve. 144. § (7) bekezdésének megsértésére, mely rögzíti, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját.

 

A kifogástevő a fentiek alapján kérte, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg a tényállást, a kifogásnak adjon helyt, és a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

A kifogástevő a fényképekkel bizonyította, hogy a plakátok elhelyezésével – de nem a plakát folyamatos fent létével – jogsértés történt. A jogsértő magatartás a plakátok ki- vagy felülragasztásával – a Ve. 144. § (7) bekezdése szerinti fogalomhasználat szerint plakátelhelyezéssel, azaz valamilyen aktív magatartással – valósult meg, amelynek időpontja azonban a kifogásban nem nyer bizonyítást. Erre tekintettel a kifogás határidőben történő benyújtása nem bizonyított.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A Ve. 151. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetében írja elő a jogszabály a választási szervek részére a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos bizonyíték beszerzését, azonban ebben az esetben is törvényi kötelezettsége a kifogástevőnek a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszám vagy médiatartalom megjelölése. Tekintettel arra, hogy jelen kifogás nem a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelem, így a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogszabálysértés bizonyítékát a kifogástevőnek kifogásában kell benyújtania. A csatolt fényképek a jogsértés időpontjának bizonyítására azonban nem alkalmasak.

 

A Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján, mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 210. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. március hó 6. napján

 

 

Dr. Darnói Norbert

OEVB elnökhelyettes

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Kifogástevő – …………………

3.) OEVI