Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

50/2014. (IV. 12.) 01. OEVB határozata

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

50/2014. (IV. 12.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága – a 2014. április hó 12. napján tartott ülésén – ............................................... szám alatti lakos által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A kifogástevő 2014. április hó 9. napján 11 óra 29 perckor „panaszt” nyújtott be Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához, melyet „Választási Bizottsághoz” címzett. A „panaszt” tartalmánál fogva a szavazatszámláló bizottság tevékenysége elleni kifogásként lehet értékelni, erre tekintettel az alábbiakban a kifogás szó használandó. Kifogástevő kifogásához csatolta az átjelentkezés iránti kérelemről szóló értesítő első oldalának másolatát, a mozgóurna iránti kérelem másolatát, a rögzített mozgóurna iránti kérelem másolatát és a Helyi Választási Iroda döntésének másolatát a mozgóurna iránti kérelem elbírálásáról.

 

A kifogástevő kifogásában előadta, hogy 2014. április 6. napján, az országgyűlési képviselők választásán is a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban fekvőbetegként kezelés alatt állt, erre tekintettel nyújtotta be – átjelentkezését követően – a mozgóurna iránti kérelmét, melynek Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája a 2014. április 4-i döntésével helyt is adott. Ebben a kérelemben a kifogástevő megjelölte a kórházi szobaszámát is. Kifogástevő kifogásában előadta, hogy a mozgóurnával a szavazatszámláló bizottság tagjai azonban nem érkeztek meg, ezért ő a szavazás napján – vasárnap – este érdeklődött a Választási Irodánál afelől, hogy miért nem érkezett meg a mozgóurna. Kifogása szerint erre ő azt a tájékoztatást kapta, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai nem találták őt meg.

 

A kifogástevő előadta, hogy lelkileg őt nagyon megviselte az, hogy nem szavazhatott.

 

A kifogástevő a fentiek alapján kérte, hogy a Választási Bizottság kifogását vizsgálja ki, és intézkedni szíveskedjen.

 

II.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

Kifogástevő „panaszt” nyújtott be a kijelölt – 08. számú – szavazatszámláló bizottság azon tevékenységével szemben, hogy a szavazatszámláló bizottság két tagja nem kereste fel őt a mozgóurnával. A panasz tartalmánál fogva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 211. §-a alapján kifogásnak tekinthető.

 

A kifogás azonban nem tartalmazza a jogszabálysértés alapjául szolgáló bizonyítékokat.

 

A Ve. 184-185. §-a tartalmazza a mozgóurnás szavazás szabályait. A mozgóurnás szavazásra – többek között – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét kell a szavazatszámláló bizottság két tagjának magával vinni, amely tartalmazza azt a címet, ahová a mozgóurna kivételét kérte a választópolgár. Amennyiben a kérelmező megjelölte mozgóurna iránti kérelmében a kórházi szobájának a számát, az is feltüntetésre került a mozgóurnával szavazók névjegyzékében. A Ve. nem írja elő a szavazatszámláló bizottságok számára, hogy többször meg kellene kísérelniük a választópolgár megkeresését, ha első alkalommal nem találták a megjelölt címen.

 

A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A csatolt dokumentumok azonban nem bizonyítanak jogszabálysértést, így azt sem, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai ne jártak volna a helyszínen. A csatolt dokumentumok nem is tartalmaznak erre utaló információt. A Választási Bizottságnak vizsgálati jogköre nincsen. A Ve. 151. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetében írja elő a jogszabály a választási szervek részére a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos bizonyíték beszerzését, azonban ebben az esetben is törvényi kötelezettsége a kifogástevőnek a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszám vagy médiatartalom megjelölése. Tekintettel arra, hogy jelen kifogás nem a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelem, így a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogszabálysértés bizonyítékát a kifogástevőnek kifogásában kell benyújtania, ily módon arra a Választási Bizottságnak nincsen hatásköre.

 

Megjegyzi a Választási Bizottság, hogy hivatalos tudomása szerint a 08. számú szavazatszámláló bizottság járt kint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban mozgóurnás szavazáson, és szinte minden, ott szavazni kívánó választópolgárt – beleértve azt is, aki nem jelölt meg pontos szobaszámot a portaszolgálaton keresztül – megpróbált beazonosítani és felkeresni. A szavazatszámláló bizottság nagyságrendileg 3-4 főt nem tudott a kórházban leszavaztatni. Tudomása szerint a kifogástevő a kórházi ellátása során többször altatásos állapotban volt, a szavazatszámláló bizottságnak azonban nem feladata azt megvárni, míg a választópolgár szavazásra képes állapotba kerül.

 

A Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján, mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 297. § (1) bekezdés a) pontja alapozta meg. Kifogástevő kifogásában nem jelölte meg a kifogás elbírálására jogosult választási bizottságot, de a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére tekintettel megállapítható, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) illetékes az ügy elbírálására, hiszen a kijelölt szavazókör a 01. számú országgyűlési egyéni választókerület területére esik.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 43. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-225. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. április hó 12. napján

 

 

Dr. Gál  Miklós

OEVB elnöke

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Kifogástevő

3.) OEVI