Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

A partnerségi egyeztetés általános tudnivalók

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2017. (III. 30.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) településfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: koncepció),

b) integrált településfejlesztési stratégiája (a továbbiakban: stratégia),

c) településrendezési eszközei,

d) településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyve (a továbbiakban: kézikönyv), valamint

e) településképi rendelete

(a továbbiakban a)-e) pont együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályaira.

 

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre


2. §


A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek

a) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkeznek,

b) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy

c) egyébként a működési területük Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

 

3. §

 

(1) A partnerségi egyeztetésben annak tárgyától és az érintettségtől függetlenül részt vevő partnerek az 1. függelékben nevesített, hálózatos közszolgáltatást végző szervek és köztestületek (a továbbiakban együtt: állandó partner).

(2) A polgármester szükség szerint felülvizsgálja az 1. függeléket, és módosítja az állandó partner személyében és adatában bekövetkezett változást.3. A partner tájékoztatásának módja és eszközei


4. §

 

(1) A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a Korm. rendelet szerint történő előzetes tájékoztató és munkaközi tájékoztató szakaszában a partner írásban történő tájékoztatása - a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - kizárólag hirdetmény útján történik.

(2) A partner szóbeli tájékoztatására lakossági fórum keretében kerül sor a 9. § szerint.

 

5. §

 

(1) A hirdetmény a Korm. rendelet szerinti kötelező esetekben az önkormányzat http://www.gyor.hu honlapján (a továbbiakban: honlap) és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti közterületen elhelyezett hirdetőfelületén (a továbbiakban: hirdetőfelület), valamint a Győr+ hetilapban jelenik meg.

(2) A hirdetmény az előzetes tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.

(3) A hirdetmény munkaközi tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével elkészült dokumentumot,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.

(4) Ha az elkészült dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a hirdetőfelületen vagy a Győr+ hetilapban történő teljes megjelenést, akkor a hirdetményben megjelölésre kerül a teljes anyag elérhetősége.

 

6. §

 

(1) Az állandó partner a hirdetmény közzétételével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatást kap az eljárás megindításakor. Ha az előzetes tájékoztató szakaszban az állandó partner úgy nyilatkozik, hogy az eljárás munkaközi tájékoztató szakaszában nem kíván részt venni, a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete a részére nem kerül megküldésre.

(2) Ha a partnerségi egyeztetés során előzetes és tájékoztató szakaszra is sor kerül, a partner részére - az állandó partner kivételével, amelyre az (1) bekezdés az irányadó - a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete elsődlegesen elektronikus, egyébként postai úton megküldésre kerül, ha

a) az előzetes tájékoztató szakaszban úgy nyilatkozott, hogy a munkaközi  tájékoztató szakaszban is részt kíván venni és

b) nevét és elérhetőségét pontosan megadta.

(3) Ha egy állandó partner az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásra nem válaszol, kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő, aki az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni, részére a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete nem kerül megküldésre.

 

 

 

4. A partner által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje

7. §

 

A partnerségi egyeztetés során partner írásban adatkezelési hozzájárulás megadásával postai úton, elektronikusan megküldve vagy a 9. § (5) bekezdése esetén személyesen leadva elsődlegesen az 1. melléklet szerinti Adatlapon (a továbbiakban: adatlap) teheti meg észrevételeit. Az adatlap és az adatkezelési nyilatkozat az önkormányzat hivatalos oldalán elektronikusan kitölthető, onnan letölthető, és a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr Városház tér 1. szám alatti épülete aulájában és a lakossági fórum helyszínén papír alapon is átvehető.

 

8. §

 

(1) A véleményezési határidő a hirdetmény honlapon történő megjelenése napjával kezdődik és az abban meghatározott határidőig tart.

(2) Partner postai úton és elektronikusan a véleményezési határidő végéig beérkezőleg nyilváníthat véleményt. A véleményezési határidő lejártát követően érkezett vélemény az eljárás során nem kerül figyelembevételre.

 

5. Lakossági fórum

9. §

 

(1) A lakossági fórum helyét és időpontját a polgármester határozza meg, amelyről hirdetmény jelenik meg az 5. § (1) bekezdésében foglalt módon.

(2) A lakossági fórum levezetésének rendjét és a jelenlévőkre vonatkozó magatartási szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A lakossági fórumot a polgármester által megbízott személy (a továbbiakban: levezető) vezeti, akinek munkáját a polgármester által, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül kijelölt jegyzőkönyvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő segíti.

(4) A lakossági fórum nyilvános, amelyen a részvétel feltétele a jelenléti ív aláírása. A jelenléti ív tartalmazza a lakossági fórum megtartásának helyét, időpontját és tárgyát, valamint a jelenlévő nevét, lakcímét. A jelenlévő a jelenléti ív aláírásával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja a (2) bekezdésben hivatkozott szabályokat.

(5) A lakossági fórumon szóban vagy írásban elsődlegesen az adatlap mezőinek kitöltésével lehet véleményt nyilvánítani. A szóban elhangzott vélemény akkor kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre, ha azt a felszólaló nevének és lakóhelyének egyidejű közlésével kifejezetten kéri. Az írásban megfogalmazott véleményt a lakossági fórumon annak berekesztéséig lehet a kijelölt helyen leadni.

(6) A lakossági fórumon elhangzottak lényege kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív és az (5) bekezdés szerint kitöltött és leadott írásbeli vélemény.

(7) A jegyzőkönyvet a levezető, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá, amely a lakossági fórum megtartásától számított 5 munkanapon belül készül el. A jegyzőkönyv - a mellékletei kivételével - a honlapon kerül közzétételre.

6. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

10. §

 

(1) A partnertől beérkezett javaslat, vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, amelynek dokumentálásról a városi főépítész gondoskodik.

(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, székhelyét vagy telephelyét, természetes személy esetén a megadott elérhetőségét,

b) a vélemény, javaslat rövid lényegét,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény vagy a javaslat az előzetes vagy a munkaközi szakaszban érkezett,

d) a vélemény és javaslat érdemi, vagy nem érdemi minősítését, valamint

e) az érdemi véleményt és javaslatot elfogadó vagy elutasító határozat számát.

(3) Valamennyi határidőben beérkező javaslatot és véleményt a városi főépítész megvizsgál, és értékeli, hogy érdemi –e-.

(4) Valamennyi érdemi véleményt a városi főépítész továbbítja a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat kidolgozó (a továbbiakban: tervező) részére, aki valamennyit szakmai indokolásával ellátva küld vissza a városi főépítésznek.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott valamennyi érdemi véleményt és szakmai indokolását a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ismerteti a döntéshozóval.

(6) A partnerségi egyeztetés során a beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Városstratégiai Bizottság dönt.

11. §


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények és a 8. § (2) bekezdése szerint késve érkezett vélemények dokumentálására a 10. § rendelkezései az irányadóak.

 

7. Nyilvánosságot biztosító rendelkezések

 

12. §


(1) Az elfogadott, módosított településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a városi főépítész gondoskodik.

(2) Az elfogadott kézikönyv, településképi rendelet és ezek módosítása a Polgármesteri Hivatalban nyomtatásban közzétételre kerül, amelyről a polgármester gondoskodik.

 

9. Záró rendelkezések


13. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

14. §

 

E rendelet rendelkezései a 2017. január 1. napját követően indult partnerségi eljárásokban is alkalmazandók.

 

15. §

 

Hatályát veszti a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet.


16. §

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 2. melléklet 6. alcím 6.4. pont 6.4.5. alpontjában a „településrendezési eszközök elkészítése során a véleményezési eljárásban” szövegrész helyébe a „településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése, egyeztetése, elfogadása és módosítása során a partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi” szövegrész lép.

 

 

 

 

 

Borkai Zsolt                                                 dr. Lipovits Szilárd

polgármester                                                            jegyző

 

 

 

2. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A lakossági fórum levezetésének rendje és a jelenlévőkre

vonatkozó magatartási szabályok

1. A jelen szabályok a lakossági fórum helyszínén kifüggesztésre kerülnek.

2. A levezető a fórum megkezdésekor - azok tárgyalási sorrendjében - közli a napirendre kerülő témákat és röviden ismerteti azok tartalmát.

3. A napirendi témák sorrendjét a levezető határozza meg, melyet utólag is módosíthat.

4. A levezető a fórum vezetése során jogosult bármikor

a) szünetet elrendelni,

b) a vitát lezárni, valamint

c) a fórumot félbeszakítani, elnapolni vagy bezárni.

5. A napirendi témához kapcsolódóan a megjelentek kézfeltartással jelezhetik hozzászólási szándékukat. A felszólalások sorrendjét a levezető dönti el.

6. A kérdések és hozzászólások időtartama napirendi pontonként és egyénenként együttesen maximum 3 perc. A felszólalások időtartamát a jegyzőkönyv-hitelesítő méri.

7. Az időkorlátozás alól a levezető felmentést adhat.

8. A jelenlévő a fórumon írásban is észrevételt, javaslatot tehet a meghirdetett napirendi témát illetően.

9. A levezető gondoskodik a magatartási szabályok betartatásáról, a rendfenntartásról. Ennek során joga van különösen:

a) a 3 perc időtartam túllépése esetén a felszólalótól a szót megvonni,

b) a közösségi viselkedés alapvető szabályait megsértő felszólalótól - különösen tiszteletlen, trágár kifejezések alkalmazása esetén - a figyelmeztetést követően a szót megvonni,

c) a tárgyhoz nem kapcsolódó felszólalás esetén a figyelmezetést követően a szót megvonni,

d) a rendbontó személyt rendre utasítani, valamint

e) a figyelmeztetés után a rendbontót a teremből kivezettetni.

 

Csatolás: