Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Adatvédelmi tájékoztató Jelöltek, jelölő szervezetek tájékoztatásához

Adatvédelmi tájékoztató a választási iroda jelölő szervezetek tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésről

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által jelölő szervezetek tájékoztatásával kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésére vonatkozik, és 2019. július 26. napjától hatályos. Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

  1. 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Helyi Választási Irodája

Adatkezelő képviselője: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 56., 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail cím: valasztas@gyor-ph.hu

  1. 2. Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Fülöp-Tóth Eszter (e-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu)

  1. 3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az érintett az hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás joga nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  1. 4. Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pont b) alpontja szerinti jelölő szervezet képviselőjeként, illetve független jelöltként indulni szándékozó a Ve. 75. § (1) bek. b) pontja szerinti tájékoztatáson megjelent személy (a továbbiakban: Érintett) tekintetében Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Az Érintettről kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, telefonszám, e-mail cím, képviselt jelölő szervezet neve, aláírás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség érdekében kapcsolattartás

Érintett személyes adatait Adatkezelő a 2019. augusztus 15. napján tartott tájékoztatáson készített jelenléti íven kezeli.

A személyes adat megismerésére a választási iroda tagjai jogosultak.

A személyes adatok digitalizálására, többszörözésére nem kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

A személyes adatok forrása az Érintett.

  1. 5. Adattovábbítás

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – nem kerülnek továbbításra.

 

  1. 6. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásával kapcsolatos dokumentumok megsemmisítéséig kezeli.

  1. 7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1.            Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

7.2.            Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

7.3.            Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

7.4.            Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:

-                    vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

-                    vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,

-                    azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,

-                    tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5.      Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, melyben az Érintett az egyik szerződő fél és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

  1. 8. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatok esetén a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

 

  1. 9. Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).