Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Adatvédelmi tájékoztatóa nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok adataival kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok adataival kapcsolatos adatkezelésről

(a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán)

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok adataival kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésére vonatkozik, és 2019. július 26. napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája

Adatkezelő képviselője: Dr. Lipovits Szilárd HVI vezetője

Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 56., 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail cím: valasztas@gyor-ph.hu

 

2. Adatvédelmi tisztviselő

dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka (e-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu)

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelő közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 317. § (2) bekezdése alapján a választási iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés h) pontja részletezi az irodák adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.)

4. Tájékoztatás az adatkezelésről

4.1. A nemzetiségi választópolgár tekintetében az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, lakcím

Ajánlóív átadásával egyidejűleg átadott adatok tekintetében ajánlásgyűjtés céljából történő megkeresés

 

Név, lakcím

A jelölő szervezet kérése esetén közvetlen politikai kampány céljából

4.2. A jelölő szervezet képviselője, az általa meghatalmazott tekintetében Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, képviselt szervezet, aláírás

Az adatok igénylési jogosultságának ellenőrzése

 

4.3. A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:

-          Adatkezelő a személyes adatokat az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint az ügyiratban, papír alapon, illetve a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet alapján a választási informatikai rendszerben (NVR) kezeli.

-          DMSOne Ultimate iratkezelési rendszer: Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerül – az ügy jellegétől függően – a név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, természetes személy esetén a születési hely, idő, anyja neve.

4.5. A személyes adat megismerésére a választási iroda tagjai, valamint az ajánlóív átvételére jogosult jogosultak.

4.7. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

4.8. A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölő szervezet képviselője a továbbiakban együtt: Érintett.

4.9. A személyes adatok forrása a választási informatikai rendszerben vezetett nemzetiségi névjegyzék.

 

5. Adattovábbítás

A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda működteti a választási kommunikációs és információs rendszert, valamint a választási pénzügyi-logisztikai rendszert, a személyes adatokat feladatai ellátásával összefüggésben kezeli. A rendszerben kezelt adatokat a rendszer fejlesztéséért, karbantartásáért és üzemeltetéséért felelős Zalaszám Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53., Cg. 20-09-060557) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli.

A DMSOne Ultimate iratkezelő rendszer üzemeltetéséért, fejlesztéséért és karbantartásáért felelő DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép., Cg.01-10-046112) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli.

A személyes adatok a Ve. 317. § (2) bekezdésében foglaltak alapján továbbításra kerülnek az ajánlóív átvételére jogosultnak, illetve a jelölő szervezet képviselőjének. Az adattovábbítás módja: adathordozón, átvételi elismervény ellenében.

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – a fentieken túl Adatkezelőtől nem kerülnek továbbításra.

 

6. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adott választással kapcsolatos dokumentumok megsemmisítéséig kezeli, ide nem értve a nem selejtezhető anyagokat.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1.            Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

7.2.            Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

7.3.            Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

7.4.            Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:

-                    vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

-                    vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,

-                    azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,

-                    tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5.      Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, melyben az Érintett az egyik szerződő fél és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

8. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatok esetén a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

 

9. Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).