Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013. (VII. 19.) számú határozata

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője (a továbbiakban: HVI Vezető) a szavazókörök száma, sorszáma és területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe - beleértve a valamennyi nemzetiség számára kijelölt szavazókört is -, valamint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására biztosított szavazókör kijelölése tárgyában meghozta a következő

 

 

határozatot:

 

1. A HVI Vezetője Győr településen a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

 

2. Valamennyi nemzetiség tekintetében a választópolgárok szavazására a Győr-Moson-Sopron megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületének (a továbbiakban: OEVK) területén lévő 097. számú, Révai Miklós Gimnázium Győr, Révai M. u. 21. című szavazókört jelöli ki.

 

3. A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a Győr-Moson-Sopron megye 01. számú OEVK területén lévő 008. számú, Révai Miklós Gimnázium Győr, Révai M. u. 21. című szavazókört jelöli ki.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének címezve. A fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételének időtartama alatt, azaz legkésőbb 2013. augusztus hó 3. napján 16,00 óráig - megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

a)      a jogszabálysértésre történő hivatkozást,

b)      a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

Indokolás:

 

I.

A szavazókörök kialakításának szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint a Nemzeti Választási Iroda Elnökének a szavazókörök kialakításáról szóló 1/2013. (VII. 8.) intézkedése (a továbbiakban: NVI intézkedés) tartalmazza.

 

1. A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint „a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.”

E rendelkezésre figyelembevételével a központi névjegyzékben szereplő 102.850 választópolgár számára 96 db szavazókör került kialakításra úgy, hogy egy szavazókörre legalább 600, de legfeljebb 1500 választópolgár jut.

 

A Ve. 77. § (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy „a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.”

A szavazókörök kialakítása ezen rendelkezés betartásával történt, azaz a szavazókörök határa nem lépi át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

 

A Ve. 166. §-a értelmében „minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.”

Az NVI intézkedés II. fejezet 4. pont d. alpontja kimondja továbbá többek között, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése érdekében törekedni kell arra, hogy minél több szavazóhelyiség akadálymentesített legyen.

 

A Győr településen lévő 01. számú OEVK-hoz tartozó 64 db szavazókörből 38 db, míg a 02. számú OEVK-hoz tartozó 32 db szavazókörből 24 db akadálymentes helyiségben került kialakításra, illetve mind a 16 önkormányzati egyéni választókerületben van legalább egy akadálymentes szavazókör.

 

A Ve. 165. § (1) bekezdése szerint „a szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy az a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását és biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését.”

A Ve. 165. § (2) bekezdése alapján „a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely – részben vagy egészben – jelölt vagy jelölő szervezet használatában van.”

Az NVI intézkedés II. fejezet 4. pont b. alpontja kimondja továbbá, hogy „a szavazóhelyiség kijelölését megelőzően szükséges tisztázni, hogy a kiszemelt épület bármely részét használja-e bármely jogcímen valamely párt vagy társadalmi szervezet, továbbá magánszemély.”

Az NVI intézkedés II. fejezet 4. pont f. alpontja értelmében a szavazóhelyiségnek megfelelő mérettel kell rendelkeznie, tekintettel arra is, hogy egy jelölő szervezet vagy független jelölt két tagot is megbízhat a szavazatszámláló bizottságba, valamint az NVI intézkedés II. fejezet 4. pont g. alpontja értelmében „amennyiben lehetséges a szavazóhelyiség kijelölésekor indokolt arra is tekintettel lenni, hogy a szavazóhelyiséget magába foglaló épület tulajdonjoga tekintetében várható-e változás vagy az épületet érintheti-e választási időszakra eső felújítás.”

 

A szavazóhelyiségek a lehetőségekhez mérten jól megközelíthető helyen, - egy kivételével -önkormányzati vagy állami tulajdonban, önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben lévő intézményben, valamint két szavazókör esetében 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság használatában lévő helyiségben kerültek kijelölésre.

Egyetlen szavazókörnek helyt adó épület, épületrész sincs jelölt vagy jelölő szervezet, társadalmi szervezet, magánszemély használatában.

A szavazóhelyiségnek kijelölt ingatlanrészek mérete és technikai adottságai biztosítják a szavazatszámláló bizottságok zavartalan működését nagyobb létszámú szavazatszámláló bizottságok esetében is. Szavazóhelyiség nem került olyan épületben kijelölésre, melynek tulajdonjoga - a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján - a jövőben változhat, illetőleg a választási időszakban felújítás tekintetében érintett lenne.

 

 

2. A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.

A nemzetiségek számára kialakításra került 1 db akadálymentes szavazókör.

 

 

3. A Ve. 78. §-a szerint „a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.”

A Ve. 246. § kimondja továbbá, „ha a település területén több országgyűlési egyéni választókerület található, a 78. § szerinti szavazókört abban az országgyűlési egyéni választókerületben kell kijelölni, amelyben a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye van.”

Az NVI intézkedés II. fejezet 5. pont b. és c. alpontja szerint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára biztosított szavazókört célszerű úgy kialakítani, hogy az e szavazókörbe tartozó választópolgárok száma jelentősen ne haladja meg a hatszáz főt, mivel az átjelentkezéssel szavazók miatt a szavazókör létszáma tovább növekedhet, ezért arra is tekintettel kell lenni, hogy a szavazáshoz és a választási szervek munkájához szükséges helyigény megnövekedhet, továbbá az NVI intézkedés II. fejezet 5. pont d. alpontja értelmében e szavazóhelyiségnek akadálymentesnek kell lennie.

 

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölésre került 1 db akadálymentes szavazókör a 01. számú OEVK területén. A polgármesteri hivatal székhelye ugyancsak a 01. számú OEVK területén található. A szavazókörbe sorolt választópolgárok száma 672 fő, mely nem haladja meg jelentősen a 600 főt.

 

 

A fentiekre tekintettel a HVI Vezetője a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

II.

 

 

A HVI Vezetőjének hatáskörét Ve. 77. § (1) bekezdése és a 78. §-a alapozta meg.

 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslati figyelmeztetés pedig a Ve. 80. §‑án, 223. § (3) bekezdés a) pontján, a 224. § (3) bekezdésen, valamint a 234. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 

 

 

Győr, 2013. július hó 19. napján

 

 

 

 

dr. Lipovits Szilárd

HVI Vezető

 

 

Csatolás:

attachment Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013 (VII. 19.) számú határozata

attachment Körzetleíró lista: Melléklet Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013 (VII. 19.) számú határozatához

attachment Körzetleíró lista: Nemzetiségi melléklet Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013 (VII. 19.) számú határozatához

attachment Szavazókörök és választókerületek nyilvántartása

attachment Országgyűlési egyéni választókerületek és szavazókörök térképe

attachment 1. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 2. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 3. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 4. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 5. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 6. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 7. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 8. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 9. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 10. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 11. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 12. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 13. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 14. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 15. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe

attachment 16. számú egyéni választókerület és szavazókörök térképe