Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

OEVB 1. 50/2018 (III.12.) számú határozata szavazólap adattartalmának jóváhagyása

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

50/2018. (III. 12.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2018. március hó 12. napján tartott ülésén - az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében alkalmazandó szavazólapjának adattartalma jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében alkalmazandó szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győri Ítélőtáblához bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A bírósági felülvizsgálati kérelmet Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a határozat meghozatalát követő napon - legkésőbb 2018. március hó 13. napján 16 óra 00 percig - megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében a minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként kerül benyújtásra, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága és annak tagja.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás:

 

I.

Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a jogszabályban megjelölt határidőig bejelentett jelöltként indulni szándékozó választópolgárok nyilvántartásba vétele vagy a nyilvántartásba vétel visszautasítása megtörtént a táblázat negyedik oszlopában rögzített határozatokkal, és a 26/2018 (III. 5.) számú határozattal a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a Választási Bizottság az alábbiak szerint meg is állapította, azzal, hogy a táblázat már nem tartalmazza azon jelöltként indulni szándékozó választópolgárokat, akik nyilvántartásba vételét a Választási Bizottság jogerősen visszautasította:

 

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

Határozat száma (tárgya)

Jogerő ténye

1.

Pölöskei Tibor

Új Magyar Front Mozgalom

28/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

2.

Finta Violetta

Origó Párt

30/2018. (III. 9.)

Nyilvántartásba vétel

Nem jogerős

3.

Molnár József

Momentum Mozgalom

8/2018. (III. 01.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

4.

Csonka Mihály

A Mi Pártunk - IMA

12/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

5.

Farkas Andrea Julianna

Minden Szegényért Párt

28/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

6.

Vidák Csaba

Magyarországi Cigánypárt

37/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

7.

Regdon Erika

Összefogás Párt

15/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

8.

Varga Márk

Együtt - A Korszakváltók Pártja

13/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

9.

Tóth Máté

Szegény Emberek Magyarországért Párt

11/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

10.

Jenei Ferenc

Lehet Más a Politika

7/2018. (III. 01.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

11.

Tivadari Mária

Kell az Összefogás Párt

19/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

12.

Szőke Hedvig Erzsébet

Családok Pártja

32/2018. (III. 09.)

Nyilvántartásba vétel

Nem jogerős

13.

Dobai János Iván

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

16/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

14.

Simon Róbert Balázs

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

3/2018. (II. 22.) Nyilvántartásba vétel

Jogerős

15.

Balogh Gyula

Tenni Akarás Mozgalom

20/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

16.

Szalai-Németh Máté

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

29/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

17.

Milkovics Attila

Magyar Munkáspárt

25/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

18.

Marsovszky Adrien

Haladó Magyarországért Párt

36/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

19.

Izsó Gergő

Hajrá Magyarország! Párt

27/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

20.

Vidák Krisztina

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

33/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

21.

Kelemen István Péter

Magyar Igazság és Élet Pártja

22/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

22.

Horváth Éva

Mi Nők Párt

24/2018. (III. 05.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

23.

Simongáti Adrienn

Iránytű Párt

34/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

24.

Ábrahám Tibor

A Haza Pártja

31/2018. (III. 09.)

Visszautasítás

Nem jogerős

25.

Fodor Roland Alexander

Jobbik Magyarországért Mozgalom

4/2018. (II. 26.) Nyilvántartásba vétel

Jogerős

26.

Glázer Tímea

Demokratikus Koalíció

6/2018. (III. 01.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

 

II.

 

A jelöltek nyilvántartásba vételéhez benyújtásra kerültek az E1 jelű formanyomtatványok, melyek tartalmazzák a szavazólap összeállításához szükséges információkat, azaz a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a jelölő szervezet – közös jelölt esetén valamennyi jelölő szervezet – nevét, illetve a független jelölés tényét. Ezen adatok a szavazólap kötelező tartalmi elemei is egyben, amely adatok az esélyegyenlőség biztosítása érdekében nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerülnek a szavazólapon feltüntetésre. A Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorsolását 2018. március 5. napján a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő eltelte után elvégezte, az ezt követő változások a jelenlegi határozat elfogadásáig átvezetésre kerültek. A szavazólapon a jelöltek ebben a sorrendben szerepelnek.

A jelen határozat meghozatalát követően bekövetkező változások átvezetéséről szintén a Választási Iroda gondoskodik, úgy, hogy a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

 

Fodor Roland Alexander kérte, hogy több utóneve közül a szavazólap csak az első utónevét tartalmazza.

 

A jelölő szervezetek a szavazólap jóváhagyását megelőzően az alábbiak szerint kérték, hogy az esetükben a szavazólap tartalmazza a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét, amit – közös jelölt esetén együttesen – húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon:

 

 

Jelölő szervezet

Rövidített neve (Szerepeljen-e a szavazólapon)

Embléma szerepeljen-e a szavazólapon

1.

Új Magyar Front Mozgalom

ÚMF (igen)

igen

2.

Origó Párt

OP (igen)

nem

3.

Momentum Mozgalom

MOMENTUM (igen)

igen

4.

A Mi Pártunk - IMA

IMA (igen)

igen

5.

Minden Szegényért Párt

MISZEP (igen)

nem

6.

Magyarországi Cigánypárt

MCP (igen)

igen

7.

Összefogás Párt

-         (nem)

nem

8.

Együtt - A Korszakváltók Pártja

EGYÜTT (igen)

igen

9.

Szegény Emberek Magyarországért Párt

SZEM PÁRT (igen)

igen

10.

Lehet Más a Politika

LMP (igen)

igen

11.

Kell az Összefogás Párt

KÖSSZ (igen)

igen

12.

Családok Pártja

CSP (nem)

igen

13.

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

MEDETE PÁRT (igen)

nem

14.

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

FIDESZ (igen)

igen

15.

Kereszténydemokrata Néppárt

KDNP (igen)

igen

16.

Tenni Akarás Mozgalom

-         (nem)

nem

17.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

MKKP (igen)

igen

18.

Magyar Munkáspárt

MUNKÁSPÁRT (igen)

igen

19.

Haladó Magyarországért Párt

HAM (igen)

nem

20.

Hajrá Magyarország! Párt

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! (nem)

igen

21.

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

EU.ROM (igen)

igen

22.

Magyar Igazság és Élet Pártja

MIÉP (igen)

igen

23.

Mi Nők Párt

MINŐKP (igen)

igen

24.

Iránytű Párt

IRÁNYTŰ (igen)

igen

25.

A Haza Pártja

A HAZA PÁRTJA (igen)

igen

26.

Jobbik Magyarországért Mozgalom

JOBBIK (igen)

igen

27.

Demokratikus Koalíció

DK (igen)

igen

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 5. melléklete tartalmazza az országgyűlési képviselők választásán az egyéni szavazólap alap-adattartalmát. A szavazólapmintát a Nemzeti Választási Rendszer generálja. A szavazólap tartalmazza

a)      a „szavazólap” megjelölést,

b)      a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,

c)      a választás megnevezését,

d)      a szavazás napját,

e)      a választókerület megjelölését,

f)        annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,

g)      a jelölt sorszámát,

h)      a jelölt nevét,

i)        a szavazásra szolgáló kört,

j)        a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, valamint

k)      az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.

 

A fogyatékkal élő választópolgár választójoga gyakorlásának elősegítése érdekében országosan azonos kialakítással Braille-sablon kerül előállításra. Erre tekintettel a szavazásra szolgáló körök helyzete a szavazólapon rögzített, azok egymáshoz való viszonya nem változtatható, mert egyébként a fogyatékkal élő választópolgárok nem tudnák igénybe venni a szavazósablont.

 

A Választási Bizottság figyelemmel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 162. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 156. §-án, 158. §-án, 159. § (1) bekezdésén, 160-162. §-án, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 222-225. §-án és 240. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésen és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Győr, 2018. március hó 12. napján

 

 

Flórián Tamás

OEVB elnök

 

A határozatot kapják:

1.) OEVB

2-27.) Jelöltek

28-54.) Jelölő szervezetek

55-81.) OEVI

82-84.) Delegáltak