image
image
image
image
image
image
image
image

SZOCIÁLIS CSOPORT

Feladatai :

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet rendelkezései szerint ellátja az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket: rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, gyermekétkeztetést, időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, bérpótló juttatást, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, temetési segélyt, átmeneti segélyt, köztemetést, közgyógyellátást, adósságkezelési támogatást, távhő-szolgáltatási díjkompenzációt, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.

Foglalkozik a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátást igénylők beutalásával és a személyi térítési díjjal kapcsolatos ügyekkel. Dönt a az önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakók lakbértámogatásáról, a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről, a hadigondozotti jogosultságról és az ezzel kapcsolatos támogatásokról. Gondoskodik a megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításáról. Felülvizsgálja a rendszeres pénzbeli ellátásokat. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást megszünteti, és kötelezi az igénybevevőt a visszafizetésre. Ellenőrzi a visszakövetelt pénzösszegek megtérítését, foganatosítja a végrehajtást. Végzi a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. Működteti a helyi szociálpolitikai kerekasztalt. Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat.

Intézi a gyermek védelembe vételét és annak megszüntetését, a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben történő elhelyezését. Dönt a gyermek rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre való jogosultságáról, az óvodáztatási támogatásról,  a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint az ezen ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról. 

Közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint, valamint a gondozási díj, és a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában. Ellátja a törvényben, vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot,  gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájáruló szülői nyilatkozatot   vesz fel,  ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját, környezettanulmány készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozatok végrehajtásában.

 

Illetékesség:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások tekintetében
- a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek,
- több bejelentett lakcímmel rendelkező személyek esetében a város közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,
- a városban élő hajléktalan személyek,
esetében áll fenn.


A szociális igzgatási eljárás költség és illetékmentes.
A gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli.


Ügyfélfogadás: Honvéd liget Népjóléti Osztály ügyfélfogadója (fszt.)
Hétfő: 8:30-15:00
Szerda: 12:30-15:00
Csütörtök: 8:00-17:30

Bakonyi Bernadett 500- 579
Bojnár Viktorné 581
Bókáné Czinder Erika 572
Czeiner Beáta 432
Csikné Mayer Edit 561
Fátrai György 594
Fehér Erzsébet koordinátor 553
Graffelner Kálmánné 563
Kériné Dömötör Rita 455
Horváth Erzsébet 565
Jakab Albertné Bende Bernadett 451
Janszky Rita 453
Kanyóné Horváth Bernadett 577
Kiss Lászlóné 594
Kovács Csilla 462
Kovács Erika 564
Kovács Ivánné 569
Kovács Zsuzsanna koordinátor 554
Kövecses Szilvia 578
Maticsné Jakab Éva gyámügyi ügyintéző 457
Makkné Kovács Éva 571
Martos Cecília 450
Németh Ivett Dézi 573
Némethné Márki Rita 570
Pónácz Éva 574
Németh-Pataky Katalin gyámügyi ügyintéző 432
Reidinger Gézáné 454
Schmidtné Árendás Erzsébet 591
Soóky Henriett 588
Tóth Adrienn 569
Turóczi-Hornyák Bernadett 456
Vida Ervinné 560
Zsidi Istvánné 580