Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

3/2014. (II. 5.) határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 01. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3/2014. (II. 5.) HATÁROZATA

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az ügyrend elfogadása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az 1. számú melléklet szerint az ügyrendjét elfogadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-150), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A választási bizottságok működésére vonatkozóan csak nagyon kevés szabályt tartalmaznak a jogszabályok. A választási bizottság érdemi kérdésben határozattal dönt, egyébként jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. Az eljárás formalizálása, ezáltal egységesítése, egyértelművé tétele érdekében szükséges az ügyrend elfogadása, így nem kérdőjelezheti meg senki a bizottság eljárásának szabályszerűségét. Az ügyrend tartalmazza a választási bizottság elnökére átruházott hatásköröket is (Ve. 50. § (1) bek., 206. §, 213. § (2) bek.).

 

A határozat a Ve. 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223-224. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. február 5.

 

 

Dr. Gál Miklós

elnök


1. számú melléklet

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 01. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3/2014. (II. 5.) HATÁROZATA

 

A Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága ügyrendjéről

 

 

1. §

 

(1) Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) alakuló ülését a legidősebb választott tag (korelnök)

a)      hívja össze és

b)      vezeti az ülést, így különösen megállapítja a határozatképességet, javaslatot tesz a napirendre, szavazást rendel el, gyakorolja valamennyi, az elnököt megillető jogkört

 az elnök megválasztásáig.

 

(2) Az elnök és az elnökhelyettes személyének megválasztására bármely tag javaslatot tehet. A javaslattétel után a javasolt személy nyilatkozik, hogy elfogadja-e a jelölést.

 

(3) A jelölést elfogadó jelöltekről ábécé sorrendben kell szavazni addig, amíg valamely jelölt nem kapja meg a szükséges többséget.

 

(4) A megválasztott elnök átveszi a korelnöktől az ülés vezetését.

 

(5) Ahol az ügyrend elnököt említ, ott akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettese értendő. Az elnök és az elnökhelyettes együttes akadályoztatása vagy távolléte esetén bizottsági ülés megtartására nem kerülhet sor.

 

 

2. §

 

(1) Az OEVB működési formája az ülés.

 

(2) Az ülést az elnök hívja össze úgy, hogy az OEVB határozatképessége biztosítható legyen, valamint az ülésen megjelenő minden tagnak lehetőség szerint elegendő ideje álljon rendelkezésre a napirendi javaslatban szereplő ügyekkel kapcsolatos írásbeli előterjesztések áttekintésére.

 

(3) Az ülés összehívása rövid úton - telefon, telefax, e-mail vagy személyes közlés útján -történik. Az összehívás során az OEVB tagjával ismertetni kell az ülés várható napirendjét, és amennyiben van, az írásos előterjesztés ülés előtti megismerésének módját.

 

(4) Azokat, akik nem tagjai az OEVB-nek, de jelenlétük szükséges, indokolt vagy kötelező az ülésen, az ülés helyének, idejének és jelenlétük indokának meghatározásával az elnök a (3) bekezdés szerint hívja meg.

 

(5) Az ülés összehívásával, valamint lebonyolításával kapcsolatos technikai, adminisztratív teendőkről Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodája (a továbbiakban: OEVI) gondoskodik.

 

(6) Az ülések helyszínéül elsődlegesen az OEVI hivatalos helyiségei szolgálnak.

 

(7) Határozatképtelenség miatt elmaradt vagy megszakadt ülés miatt ismételt vagy új ülést a jogszabályi határidők tartása érdekében bármilyen módon, a jelen paragrafusban foglalt szabályok figyelmen kívül hagyásával is össze lehet hívni.

 

 

3. §

 

(1) Az ülés vezetésének feladatait az OEVB elnöke látja el.

 

(2) Az ülés vezetése során az elnök gondoskodik a határozatképesség megállapításáról, és folyamatos figyelemmel kíséréséről.

 

(3) A határozatképesség szempontjából az ülés helyiségében jelenlévő tagot kell figyelembe venni. Ha egy tag jelen van, de nem szavaz, a jelenlét szempontjából figyelembe kell venni, és a nem szavazás tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

 

(4) A határozatképtelenné vált ülést az elnök berekeszti, és meghatározza az ülés folytatásának időpontját, melyről a jelen nem lévő tagokat és más meghívottakat a 2. § szerint értesíteni kell.

 

(5) A (4) bekezdés szerint folytatott ülésről folytatólagos jegyzőkönyvet kell készíteni. A folytatott ülésen új, az eredeti ülés napirendjén nem szereplő napirendi pont is tárgyalható, ha az OEVB a napirend módosításáról dönt.

 

 

4. §

 

(1) Az ülés napirendjére az OEVB elnöke az OEVI vezetője - távollétében helyettese - javaslata alapján tesz indítványt. Az OEVB bármely tagja módosító indítványt tehet az elnök által előterjesztett indítványhoz.

 

(2) Az OEVI a http://www.gyor.hu internetes oldal „Választás” rovatában közzéteszi az OEVB következő ülésének várható időpontját, és várható napirendjét azzal, hogy a végleges napirendet az OEVB határozza meg.

 

(3) Az OEVB ülése jogszabályban foglalt kivétellel nyilvános.

 

 

5. §

 

Az OEVB az elnökére ruházza

a)      a hatáskörébe nem tartozó kifogásoknak a hatáskörrel rendelkező más választási bizottságokhoz való áttételének jogát,

b)      a megbízólevélnek a megválasztott képviselőnek történő átadását, valamint

c)      a határozat kijavítását.

 

 

6. §

 

(1) Az OEVB napirendjén szereplő ügyekben a döntés-előkészítő feladatokat az OEVI látja el.

 

(2) Az egyes napirendi pontok megtárgyalása az OEVI tagjának szóbeli előterjesztésével kezdődik. Amennyiben lehetséges, az előterjesztést írásban is a tagok rendelkezésére kell bocsátani. Az előterjesztés tartalmazza a döntési javaslatot is.

 

(3) Az OEVI legalább egy tagja az ülés végéig jelen van. A napirend bizottsági tárgyalása során az OEVI tagja szükség esetén - az elnök kérésére - kiegészítő előterjesztést tesz, illetve megadja a kért felvilágosítást, tájékoztatást, információt.

 

(4) Bármely tag módosító javaslatot fűzhet a döntési javaslathoz, melyről az OEVB a döntéshozatal során külön szavaz.

 

 

7. §

 

(1) Az OEVB, amennyiben a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban tényállási elemek megállapítása vagy tisztázása szükséges, személyes meghallgatást is tarthat.

 

(2) Az OEVB bármely tagját felhatalmazhatja, amennyiben az szükséges, hogy egy tényállás tisztázásához, ha azt nem lehet az OEVI hivatalos helyiségében megtenni, külső helyszínen szemlét tartson, tanút meghallgasson vagy egyéb, döntést nem igénylő eljárási cselekményt végezzen. A tag az ülésen beszámol az eljárása eredményéről.

 

 

8. §

 

(1) Az egyes napirendeknél a tagot megillető hozzászólások időtartama legfeljebb 5 perc, melyet az elnök döntésével korlátozhat, vagy megemelhet. A nem tagok tekintetében az elnök dönt, hogy megadja-e a szót - ide nem értve az OEVI tagjait, akik meghallgatása jelentkezésük esetén soron kívül időkorlát nélkül kötelező -, továbbá arról, hogy a hozzászóláshoz milyen időkeretet biztosít, valamint a szó megvonása tárgyában.

 

(2) Az ülés vezetése során az elnök szabadon dönt a hozzászólási sorrend meghatározásáról, a szó megadásáról, megvonásáról, a vita lezárásáról, a szavazások sorrendjéről, ha azt jogszabály vagy jelen ügyrend nem határozza meg. Az OEVB tagjának jelentkezése esetén a szót meg kell adni, amennyiben az időkeretét még nem használta fel.

 

(3) Az elnök az ülés vezetése során gondoskodik a rend fenntartásáról. Ennek biztosítása érdekében jogosult

a)      figyelmeztetni a hozzászólót, amennyiben eltér a tárgyalt témától, vagy másokat sértő a megfogalmazása,

b)      rendre utasítani azt, aki az OEVB-hez méltatlan magatartást tanúsít, vagy

c)      ismételt rendzavarás esetén a rendbontót - kivéve a tagot - a terem elhagyására utasítani.

 

(4) A tag az elnök felé az ülésvezetéssel kapcsolatban indítvánnyal élhet, melyről az elnök dönt. Amennyiben az elnök nem fogadja el a javaslatát, napirendi pontonként minden tag egyszer kérheti, hogy javaslatáról az OEVB döntsön. Ekkor a döntés eredményétől függően kell az ülést folytatni.

 

 

9. §

 

(1) A vita lezárását követően az elnök ismerteti a döntési javaslatot, melyet az OEVI az előterjesztésében megfogalmazott. Ezt követően ismerteti a tagok által megfogalmazott módosító javaslatokat.

 

(2) Az elnök először a módosító javaslatokat teszi fel szavazásra. Egymást kizáró javaslat esetén a szükséges többséget megkapott javaslat után az oka fogyott javaslatról nem kell szavazni. A módosítások elfogadását követően az OEVI javaslatáról az elfogadott módosításokkal együtt kell szavazni, kivéve, ha valamely elfogadott módosítási javaslat miatt az OEVI javaslata oka fogyottá vált.

 

(3) Szavazni csak igen és nem szavazattal lehet. A szavazás eredményét az elnök állapítja meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök - akadályoztatása vagy távolléte esetén – az elnökhelyettes szavazata dönt.

 

(4) Az OEVB határozatait egyszerű többséggel hozza meg.

 

(5) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamely tag kéri, a szavazást meg kell ismételni. A szavazás csak egyszer ismételhető meg.

 

 

10. §

 

(1) Az ülésről az OEVI tagja jegyzőkönyvet készít - szükség esetén hangfelvétel alapján -, amely az ülés időpontjának és helyszínének megjelölését, a jelen lévő tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a választási bizottság döntését, valamint a kisebbségi véleményt tartalmazza.

 

(2) Az OEVB ülésének a jegyzőkönyvét a jelenlévő tagok írják alá. Amennyiben valamely tag a jegyzőkönyvet nem tudja vagy nem akarja aláírni, ezt a tényt a neve alatt az elnök feltünteti. A jegyzőkönyvet az OEVI vezetője (távollétében helyettese) hitelesíti.

 

(3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott határozatot és a jelenléti ívet.

 

(4) A választási eredményről szóló jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az illetékes választási bizottság elnöke - kérésre, ingyenesen - átadja a választási bizottság delegált tagjainak, mely sokszorosítás után a választási bizottság elnöke a másolatot bélyegzőlenyomattal és aláírásával hitelesíti.

 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvön kívül az elnök által aláírt jegyzőkönyvről másolatot az OEVI vezetőjének - távollétében helyettesének - aláírásával lehet készíteni és kiadmányozni. A választási bizottság választott tagja részére kérésére ingyenesen kell egy példányt biztosítani.

 

 

11. §

 

(1) A határozatot írásba kell foglalni. Az írásba foglalásról az OEVI gondoskodik.

 

(2) A határozat érvényességi kelléke az elnök aláírása.

 

(3) A határozatot - amennyiben lehetséges, a határozat meghozatala napján, ha nem lehetséges, az azt következő napon - az OEVI a http://www.gyor.hu internetes oldal „Választás” rovatában közzéteszi, valamint gondoskodik az érintettel való közlés érdekében szükséges intézkedés megtételéről.

 

(4) Az elnök által aláírt határozatról másolatot az OEVI vezetőjének - távollétében helyettese - aláírásával lehet készíteni és kiadmányozni. A választási bizottság tagja részére kérésére ingyenesen kell egy példányt biztosítani.

 

12. §

 

Az OEVB nevében a sajtó részére az elnök vagy az elnök által kijelölt személy nyilatkozik. A nyilatkozó csak az OEVB álláspontját ismertetheti.

 

 

Győr, 2014. február 5.

 

 

Dr. Gál Miklós s.k.

 az OEVB elnöke