Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Gyakran Ismételt Kérdések

IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS

2020

 

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Honnan tájékozódhat a választópolgár, hogy hová kell mennie szavazni?

A Nemzeti Választási Iroda, illetve a helyi választási iroda által megküldött értesítő tartalmazza a szavazás napját, a választókerületet, a szavazókör számát és a szavazóhelyiség címét, a szavazóhelyiség akadálymentességére vonatkozó információt, valamint a választással kapcsolatos tájékoztatást.

 

Meddig érkezik meg az értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről?

Azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére a szavazást megelőző ötvenegyedik napig, 2019. december 6-ig kell megküldeni.

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napot követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A Braille-írással készült értesítőt viszont a Nemzeti Választási Iroda küldi meg.

 

Mit tehetek, ha nem kaptam értesítőt?

Ha a választópolgár nem kapott értesítőt vagy az megsemmisült, elveszett, amennyiben van választójoga, a helyi választási irodát kell megkeresnie. Az értesítő azonban nem feltétele a szavazásnak, anélkül is el lehet menni szavazni.

 

Közszemlére kerül-e a névjegyzék?

A névjegyzék nem kerül közszemlére, hanem a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2020. január 24. 16 óra) a település szavazóköri névjegyzékének adatait – törvényben meghatározottak kivételével – a helyi választási irodában bárki megtekintheti. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető.

 

Hogyan lehetek polgármester jelölt?

Polgármesterjelölt az, akit a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott. A polgármestereket egységes szabály szerint választják. A jelöltek közül az lesz a polgármester, aki a legtöbb szavazatot kapja.

A jelölt:

 • párt jelöltjeként,
 • egyesület jelöltjeként, vagy
 • független jelöltként

indulhat.

A Ve. szerint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A határozat közzétételre kerül Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján (9021 Győr, Honvéd liget 1. fszt.), valamint a www.gyor.hu honlapon.

Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

A jelölt nemzetiségi jelöltként is indulhat.

 

Polgármester jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, ajánlóíven lehet. Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a választási bizottság (Helyi Választási Bizottság) által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, mely megtalálható a www.valasztas.hu és a www.gyor.hu honlapokon is. A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

A jelölt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A4-es nyomtatvány benyújtásával.

 

Hogyan történik az ajánlás?

Ajánlás ajánlóíven történik. Az ajánlások gyűjtése 2019. december 23. napjáig tart, amit a jelölt vagy annak képviselője, illetve a jelölő szervezetek képviselői gyűjtenek. Több jelölt is ajánlható, de egy jelöltre csak egy ajánlás adható.

 

Nem gyűjthető ajánlás:

a)      az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b)      a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c)      tömegközlekedési eszközön,

d)     állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e)      felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f)       egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos! Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét!

 

Hogyan kell kitölteni az ajánlóívet?

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A polgármesterjelölt esetén a település egy választókerületet alkot. Az ajánlóíven az  ajánló választópolgár nevét, személyi azonosítóját (nem a személyazonosító igazolványának számát!!), magyarországi lakcímét, és aláírását kell elhelyezni.

 

Mit tehetek, ha választási jogszabály megsértését észlelem?

Kifogást lehet benyújtani a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással. Kifogás benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll. Nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja, ezért ez nem minősül folyamatosan fennálló jogsértésnek.

 

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. (pl. TVI esetén TVB, HVI esetén HVB)

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértés megjelölését,

b)      a jogszabálysértés bizonyítékait,

c)      a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d)     a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

SZAVAZÁS

 

Kinek van és kinek nincs választójoga?

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár bármely választókerületben választható.

 

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

 

Mozgásában gátolt választópolgár hogyan szavazhat?

A mozgásában gátolt (pl. egészségügyi ok, fogva tartás miatt stb.) választópolgár kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson.

 

A mozgóurna igénylésének szabályai

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon, 2020. január 22-én (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 2020. január 26-án 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  A szavazást megelőző második napon, 2020. január 24-én  (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
 • POSTÁN történő igénylés
  A szavazást megelőző negyedik napon, 2020. január 22-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon, 2020. január 24-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján, 2020. január 26-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon, 2020. január 22-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján, 2020. január 26-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, amely a választókerületen belül lehet

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 

Szavazhat-e a fogva tartott?

A fogva tartottnak – ha nem közügyektől eltiltott – van választójoga. A fogva tartottak akkor gyakorolhatják a választójogukat, ha a személyazonosság és a lakcím megállapításának alapjául szolgáló igazolvány (lásd alább) a fogva tartó intézménynél rendelkezésre áll. Ha a fogva tartott a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén van fogva, akkor a tartózkodási helyén csak akkor szavazhat, ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített. A fogva tartottnak ebben az esetben mozgóurna iránti kérelmet is elő kell terjesztenie (lásd később).

 

Hogyan szavazhat, aki a választás napján lakcímétől távoli helyen tartózkodik?

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni 2020. január 22-én-én 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis 2019. október 16-ig) létesített tartózkodási helyre lehet, azzal a feltétellel, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanezen tartózkodási hellyel rendelkezett és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Mit kell tartalmaznia az átjelentkezés iránti kérelemnek?

Tartalmaznia kell a kérelemnek

a) a választópolgár

aa) nevét,

ab) születési nevét,

ac) születési helyét,

ad) anyja nevét,

ae) személyi azonosítóját, valamint

b) annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Lehet-e külképviseleten (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) szavazni?

Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

Milyen dokumentum birtokában szavazhat a választópolgár?

A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:

-    Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy

-    Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes személyazonosító igazolvánnyal; vagy

-    Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes útlevéllel vagy

-    Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetői engedéllyel.

Lakcím igazolása helyett személyi azonosító igazolása is lehetséges (régi nevén személyi szám). Erre a lakcímkártyán kívül a személyi azonosító jelről szóló hatósági bizonyítvány vagy igazolás alkalmas!

Ha a választópolgár neve a szavazást közvetlenül megelőző hetekben megváltozott (pl. házasságkötés miatt), és a személyazonosításra alkalmas okmánya még az előző nevét tartalmazza, az okmány egyéb adatainak és az új nevére szóló lakcímigazolvány adatainak összevetésével kell megállapítani a személyazonosságát.

Érvényes, MAGYAR vagy UNIÓS tagállam hatósága által kiállított dokumentum kell (külföldi a lakcímét más hatósági igazolvánnyal is igazolhatja)!

A fogvatartott személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartása alapján kell megállapítani.

 

Kötelező-e a fülkehasználata?

A választópolgár nem köteles a szavazófülke használatára.

 

Kötelező-e a boríték használata?

Amennyiben a választópolgár nem használja a borítékot, az nem érinti a szavazata érvényességét.

 

Milyen íróeszköz használható?

A választópolgár akár a fülkében elhelyezett hivatalos, akár a saját tollát használhatja. Ceruza használatára nincsen lehetőség.

 

Hogyan adható le érvényes szavazat?

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

 

Mikor érvénytelen a szavazat?

Érvénytelen a szavazólap, amely

a)      nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,

b)      a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy

c)      nem tartalmaz érvényes szavazatot.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet

a)      nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal adta le,

b)      kiesett jelöltre, listára adtak le.

 

Hány szavazatot adhatok le?

A választópolgár egy szavazólapot kap, melyen a polgármesterjelöltre adhatja le a szavazatát.